Otvorený list predsedovi vlády SR

Tento otvorený list sa týka otázky ohrozenia náboženskej slobody o ktorej rokoval Európsky parlament.

Vážený pán premiér,

2. apríla 2009 Európsky parlament pomerom hlasov 360:227 podporil schválenie smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 02. 07. 2008.

Podľa zmieneného návrhu smernice má byť v členských krajinách Európskej únie o. i. zakázané akékoľvek správanie, ktoré by spôsobilo vznik prostredia urážajúceho nejakú osobu kvôli jej vierovyznaniu alebo sexuálnej orientácii. Zákaz takéhoto správania sa má vzťahovať na verejný i súkromný sektor v oblastiach sociálnej ochrany, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod, vzdelávania, prístupu k tovarom a poskytovaniu služieb, ktoré sú dostupné verejnosti, vrátane bývania.

Na základe takejto smernice by bolo v mnohých oblastiach spoločenského života kresťanom zakázané zastávať a prezentovať podstatné body biblického učenia, napr. ohľadom nemorálnosti homosexuálneho správania (porov. List Rimanom 1. kapitola). Za porušenie tohto zákazu, majú hroziť vážne finančné sankcie. Znepokojuje nás tiež, že predložený návrh predpokladá aj čiastočný presun dôkazného bremena na osobu obvinenú zo „správania spôsobujúceho urážlivé prostredie“. „Cítiť sa urazený“ je veľmi vágny pojem. Takéto vágne pojmy nesmú byť použité na vymedzenie hraníc slobody prejavu. (Porov. rozsudok Európského súdu pre ľudské práva v prípade Hashman a Harrup vs. Veľká Británia zo dňa 25.11.1999).

Chceme Vás ubezpečiť, že homosexuálne orientované osoby máme v úcte ako každého človeka, uznávame ich ľudskú dôstojnosť a rozhodne odsudzujeme akúkoľvek nenávisť a všetky prejavy násilia.

Konečné schválenie tejto smernice v Rade ministrov však môže viesť k obmedzeniu slobody prejavu, náboženskej slobody a otvorenému prenasledovaniu kresťanov, židov, moslimov a konzervatívne zmýšľajúcich občanov v Európe.

Vážený pán premiér, chceme Vás požiadať, aby ste svojou autoritou presadili, že príslušný minister bude za Slovenskú republiku v Rade ministrov hlasovať proti tomuto návrhu antidiskriminačnej smernice. Ako isto viete, v tomto prípade môže ktorákoľvek krajina využiť právo veta a zabrániť tak schváleniu smernice, ktorá vážnym spôsobom ohrozuje základné piliere demokracie v Európe t.j. slobodu prejavu a náboženskú slobodu.

S úctivým pozdravom,

Rev. Mgr. Tomáš Kriška, predseda Rady BJB v SR, kazateľ cirkevného zboru Viera
Rev. Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi v SR
Rev. Mgr. Róbert Zachar, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej
Rev. RNDr. Mgr. Ján Szőllős CSc., kazateľ cirkevného zboru BJB Palisády
Rev. Vojtech Sirkovský, kazateľ cirkevného zboru ECM Petržalka
Rev. Mgr. Michal Kevický, kazateľ cirkevného zboru Viera
Rev. Mgr. Ing. Pavol Zsolnai, senior pastor cirkevného zboru AC Bratislava
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Igor Rosa, pastor, občianske združenie Christiana SK
Ing. Peter Čuřík, vedúci občianskeho združenia Slovo života international
Mgr. Martin Ilavský, konateľ občianskeho združenia Prielom
Mgr. Mário Tomášik, predseda občianskeho združenia Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
MUDr. Marek Krajčí, riaditeľ občianskeho združenia KRESŤANIA V MESTE

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave