História vzniku

História vzniku

Hnutie Slovo života vzniklo v roku 1983 vo Švédsku. Jeho zakladateľ Ulf Ekman v Uppsale v tom istom roku založil biblickú školu, na ktorú prichádzali študenti zo Škandinávie a neskôr aj z celej Európy. Počas jej 32-ročnej existencie ju absolvovalo až 12 tisíc študentov. V roku 1984, rok po otvorení prvého ročníka biblickej školy, bol v Uppsale založený kresťanský zbor Slovo života s jasnou víziou: „Učte môj ľud slovu viery, ukážte mu duchovné zbrane, ktoré má, naučte ho, ako ich používať a vyšlite ho do víťaznej bitvy pre Pána.“ Hlad po Bohu, jeho Slove a nadprirodzenom Božom konaní bol enormný.

Cirkev dynamicky rástla, podarilo sa im postaviť budovu s kapacitou 5000 sedadiel a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia začala rozvíjať misijnú prácu najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, strednej a južnej Európy. Pád železnej opony bol historickým míľnikom a veriaci zo Škandinávie to naplno využili. Nezištne cestovali do postkomunistických krajín, aby tam kázali evanjelium, učili Božie slovo a zakladali kresťanské zbory.

Počiatky Slova života na Slovensku (1989-1994)

Prví misionári Slova života začali prichádzať na Slovensko koncom osemdesiatych rokov, tesne pred pádom komunizmu. Najaktívnejšími boli Bengt Wedemalm a Micael Lundin, ktorí cestovali po strednej a východnej Európe a pašovali k nám vtedy zakázané Biblie. Na Slovensku sa medzi prvými otvoril pre spoluprácu Milan Juríček. Začal organizovať prebudenecké stretnutia, na ktoré prichádzali duchovne hladní ľudia. Postupne sa nadviazala bližšia spolupráca s cirkvou v Uppsale, s veriacimi v Brne a Vodou života v Prahe. Toto obdobie bolo charakteristické obrovskou otvorenosťou, keď sa veľa ľudí obracalo k Bohu a začali žiť naplno pre Ježiša. Milan Juríček sa neskôr rozhodol zamerať sa na prácu s Rómami, čomu sa venuje až dodnes. Veľkú zásluhu pri budovaní nových ľudí, ktorí sa obracali ku Kristovi, mal v týchto začiatkoch aj Ondrej Debnár.

Samozrejme, slabinou tohto mladého hnutia bolo to, že mu chýbali zrelí kresťanskí lídri. Vedúcimi sa stávali novoobrátení kresťania, mnohokrát bez dostatočnej prípravy na službu. Aj preto bola biblická škola pre strednú Európu, ktorú v roku 1994 Slovo života otvorilo v Brne, priam darom z neba.

Denná biblická škola v Brne

Do prvého ročníka nastúpilo 260 študentov z desiatich krajín Európy. Po boku bratov a sestier z Čiech v nej študovali aj početné skupiny veriacich z Maďarska, Bulharska, Juhoslávie, Poľska, a samozrejme, Slovenska. Medzi nimi boli aj terajší pastori Peter Čuřík a Martin Hunčár a tiež Katka Čuříková a Daniela Hunčárová (vtedy ešte slobodné).

Riaditeľom Biblického centra Slova života v Brne bol Micael Lundin, ktorý za niekoľko rokov služby v Čechách zanechal vynikajúce ovocie. Božie slovo položilo zdravé základy, vytvorili sa pevné priateľstvá a mnohí z prvých študentov z rokov 1994-1997 (celkovo 700 absolventov), keď Micael Lundin biblickú školu viedol, sú dnes pastormi, kazateľmi alebo misijnými pracovníkmi.

Veľké evanjelizačné stretnutia

Prvá väčšia verejná evanjelizácia Slova života sa uskutočnila v amfiteátri na Partizánskej lúke v marci 1990. Študenti z Uppsaly spievali chvály, kázali a desiatky ľudí sa obrátili ku Kristovi. Táto akcia sa uskutočnila bez pozvánok a plagátov, v tých dňoch bolo veľmi veterné a daždivé počasie. Pár hodín pred začiatkom to vyzeralo beznádejne, no po intenzívnych modlitbách sa vyčasilo a Bratislavčania vyšli na prechádzky na Železnú studienku, kde sa takto stretli s evanjeliom.

Najväčšou masovou evanjelizáciou, ktorú sme organizovali, bola niekoľkodňová kampaň v Bratislave s austrálskym evanjelistom Stevom Ryderom v lete 1990 (podobné ťaženia sa konali vo všetkých veľkých mestách v Čechách a na Slovensku a organizovala ich ROFC). Každý večer bola Športová hala na Pasienkoch zaplnená do posledného miesta (asi 4000 ľudí) a keďže prichádzalo viac a viac ľudí, evanjelista večer zvyčajne okolo desiatej prenechal modlitby za chorých svojmu tímu a sám išiel kázať pred halu, kde sa tlačili ďalšie stovky ľudí, ktorí sa už nezmestili do haly. Dlho do noci sa potom modlil za uzdravenia, často s okamžitými výsledkami. Stovky, možno tisíce ľudí odpovedali na výzvu na spasenie.

Ďalšími míľnikmi v rozvoji prebudeneckého kresťanstva boli zhromaždenia so svetoznámym evanjelistom Reinhardom Bonnkem a jeho tímom z CfAN v novembri 1990 v PKO a ŠH Pasienky (odvysielala to aj STV). V roku 1991 Slovensko navštívil aj americký kozmonaut James Irwin, ktorého svedectvo o viere v Krista zaznelo v amfiteátri na Búdkovej ceste. Podľa niektorých pamätníkov tam prišlo až 6000 ľudí. Prebudenecké kresťanstvo sa postupne rozširovalo a získavalo na stabilite.

Dôležitým medzníkom pre rozvoj nášho zboru sa stalo evanjelizačné turné po Dunaji v roku 1993 s Ulfom Ekmanom a Bengtom Wedemalmom. Asi 150 kresťanov, prevažne zo Švédska, si prenajalo loď, ktorou sa plavili po Dunaji a usporadúvali evanjelizačné stretnutia vo väčších mestách pozdĺž rieky. V rámci tohto „Danube festivalu“, ako ťaženie nazvali, kázali Božie slovo vo Viedni, Bratislave, Komárne, Novom Sade a v Belehrade.

Založenie cirkevného zboru (1995 – 2001)

Ešte v roku 1993 sa mladí študenti Stavebnej fakulty STU v Bratislave začali stretávať na modlitbách a kázať evanjelium na námestiach. Pre ich ďalší duchovný rast sa stali dôležitými Danube festival v r. 1993 a letné Európske konferencie v Uppsale, kde sa na celý týždeň schádzali tisíce kresťanov z celej Európy. Novopostavená budova ešte nemala dobudované balkóny, ako je tomu dnes, a tak jej kapacita na konferencie nestačila. Cirkev v Uppsale preto zakúpila najväčší cirkusový stan v Európe, ktorý dokázal pojať až 8000 ľudí. Hosťami konferencií boli takí rečníci, ako evanjelisti T. L. Osborne, R. W. Schambach, R. Roberts z USA, známi európski pastori Colin Urquart a Colin Dye  alebo kazatelia z Afriky a Ázie. Bolo úžasné vidieť, ako Boh na týchto bohoslužbách pôsobil, ako sa prejavovali duchovné dary a ako cirkev rástla v jednote Ducha.

Začiatky práce v Bratislave

Zárodok kresťanského zboru Slovo života v Bratislave vznikol po intenzívnych modlitbách v septembri 1993. Novozaložený zbor viedli Peter Čuřík spolu s Martinom Hunčárom ešte počas svojich štúdií na vysokej škole. Po roku vnímali potrebu ďalej sa vzdelávať v Božom slove na biblickej škole, a tak požiadali misijné oddelenie v Uppsale o vyslanie misionára. Christian Heim sa stal aj jedným z učiteľov biblickej školy v Brne a  rok pendloval medzi Brnom a Bratislavou, aby vyučoval na škole a zároveň sa staral o bratislavský zbor a rodiaci sa zbor v Seredi.

V roku 1995 sa do Bratislavy presťahoval a aj za prítomnosti evanjelistu Bengta Wedemalma oficiálne vyhlásili cirkev Slovo života v Bratislave. Odvtedy je spoločenstvo veriacich zaregistrované ako občianske združenie. Heim bol pastorom od roku 1994 do roku 1997. Zbor sa stabilizoval, nadviazala sa užšia spolupráca so Slovom života v Uppsale a do Bratislavy začali pravidelne prichádzať kvalitní učitelia Božieho slova zo Švédska.

Rozvoj misie Slova života

Ulf Ekman bol rešpektovaným vedúcim kazateľom celého hnutia a neformálnou apoštolskou autoritou. Práca hnutia sa v 90-tych rokoch rozrástla do veľkých rozmerov a zbor v Uppsale vysielal desiatky misionárov, ktorí obetavo kázali Krista a zakladali zbory.

Jeden z hlavných evanjelistov hnutia Carl Gustaf Severin dostal od niekdajšieho komsomolského predáka v Sovietskom zväze do bezplatného prenájmu celý vlak. Uppsalský zbor to prijal s nadšením a po dva roky ním v lete prešli Transsibírskou magistrálou, aby prinášali Božie slovo, kresťanskú literatúru a lieky. Kázali a modlili sa za ľudí vo väzniciach, rehabilitačných strediskách, nemocniciach. Dnes sú pozdĺž tejto magistrály desiatky kresťanských zborov.

V roku 1998 však Ulf Ekman vnímal, ako ich Boh vedie k tomu, aby misionári postupne odovzdali prácu domácim pastorom a kazateľom. Bolo to neľahké obdobie, lebo na niektorých miestach boli domáci lídri pripravení viac, inde menej. Toto nové obdobie sa dotýkalo aj nás, a tak v roku 1997 Christian Heim poveril vedením zboru Martina Hunčára a vrátil sa so svojou rodinou späť do Švédska. V roku 1999 začal slúžiť ako kazateľ aj Peter Čuřík.

V tých rokoch sme boli stále svedkami veľkej otvorenosti pre evanjelium, mnohí sa obracali k Pánovi, videli sme aj vyslobodenia zo závislosti na drogách. Veľkým krokom vpred bolo prvé vydanie časopisu Víťazný životv roku 1998, ktorý odvtedy vychádza bez prerušenia štyrikrát do roka. Časopis je určený všetkým kresťanom, ale aj hľadajúcim. Jeho úlohou je formovať veriacich a informovať o Božom dianí na Slovensku a vo svete. Dnes ho rozposielame zadarmo asi na 1400 adries a vychádza v náklade 2500 až 3000 kusov. V roku 1998 sme začali usporadúvať každoročné Konferencie viery, na ktorých sa stretávali stovky kresťanov z celého Slovenska. Carl Gustaf Severin a ďalší kazatelia sa stali pre náš národ veľkým požehnaním.

Začiatky misijného úsilia na Slovensku

Zahraniční misionári Slova života boli veľmi aktívni v rôznych častiach sveta. Okrem strednej Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu dostali víziu zasiahnuť obrovské krajiny ako Indiu a Čínu, kde majú dodnes otvorené biblické či kresťanské školy. Ulf Ekman dostal neskôr videnie o „šípkach“, ktoré smerovali do centrálnej časti Ázie. Boh im dal mandát, aby išli k „ľuďom hôr“ a zvestovali im evanjelium, „lebo oni budú počúvať.“ Vierou vykročili a skutočne, na náhorných plošinách Ázie sa stretli s etnickými skupinami, o ktorých väčšina z nás nikdy nepočula, ako napríklad s Ujgurcami.

My sme sa viac sústreďovali na Slovensko, kde sme evanjelizovali v rôznych mestách. Prvou misijnou lastovičkou boli manželia Rudolfovci, ktorých sme vyslali na trojtýždňovú misiu do Indie. V roku 2001 vycestoval Martin Hunčár do Srbska, kde sa zoznámil s viacerými kazateľmi a ešte v ten istý rok sme tam vyslali prvý misijný tím, ktorý poslúžil medzi tamojšími Slovákmi. Odvtedy sa v Srbsku rozvinula vynikajúca spolupráca s mnohými zbormi a zorganizovali sme už niekoľko krátkodobých misijných výjazdov a konferencií.

Stále sme pokračovali v početných pouličných evanjelizáciách v Bratislave i v iných mestách Slovenska. Veľkou pomocou nám boli návštevy misijných tímov z biblických škôl z Brna, Uppsaly alebo z Univerzity Orala Robertsa z Tulsy z Oklahomy. Rozvinula sa tiež dobrá práca v rómskych osadách na východe Slovenska, ktorú sme neskôr odovzdali ďalším služobníkom.

Nová etapa Slova života na Slovensku (od r. 2002)

Na prelome milénia mala cirkev celosvetovo veľké očakávania. Zároveň však prechádzala obdobím zmien a formovania. Aj náš zbor prešiel istým obdobím hľadania identity, keď sa niektorí členovia rozhodli založiť zbor Prielom a ťažisko uppsalskej misie sa presunulo na iné polia. Martin Hunčár vnímal od Pána, aby odovzdal úlohu hlavného pastora znova Petrovi Čuříkovi. Po potvrdení tohto kroku členmi spoločenstva aj vedúcimi služobníkmi z Uppsaly pricestoval Carl Gustaf Severin, ktorý v septembri 2002 kladením rúk oddelil do služby nového pastora.

Cirkev sa opäť stabilizovala a začala rásť. Ostali sme v úzkom kontakte s o zborom v Uppsale, no mali sme vlastné vedenie a plnú autonómiu. Postupne sa vyformovalo nové staršovstvo zboru, cirkev vzrástla v počte i v rozsahu služieb. Veľkým prísľubom je, že počas tejto éry povstali noví lídri, ktorí začali preberať zodpovednosť za dynamicky sa rozvíjajúce služby s deťmi, mládežou, seniormi, charitu, misiu a domáce skupiny. Pán tiež pozdvihol nových kazateľov v bratislavskom zbore a nových misijných vedúcich. Pracujeme v siedmich mestách na Slovensku: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Nitra, Žilina, Komárno, Sereď a Topoľčany, kde pomáhame rozvíjať Božie dielo v spolupráci s domácimi kresťanmi a lídrami.

Mnohí z tých, ktorí sa obrátili, začali nastupovať cestu učeníctva. Pastori napísali učebnicu základov kresťanskej viery s názvom Biblické základy, ktorá sa stala výbornou pomôckou na budovanie nových veriacich. Našou víziou sú slová, ktoré pastor Peter prijal v roku 2002: „Vybaviť a vytrénovať veriacich, aby požehnali a zmenili svet.“ Aj preto usporadúvame večerné biblické školy či víkendové stretnutia pre novoobrátených, ktoré sme nazvali „Encounter“.

Okrem konferencií, ktoré každoročne priťahujú stovky ľudí zo Slovenska, organizujeme aj mnohé iné kresťanské podujatia. Za zmienku stojí každoročné januárové stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu, ktoré organizujeme spolu s ICEJ. V ostatných rokoch sme privítali takých významných hostí, ako boli izraelský veľvyslanec na Slovensku Alexander Ben Zvi, Fedor Gál, František Šebej, Grigorij Mesežnikov či prednedávnom Ivo Samson. Usilujeme sa prinášať pravdivé informácie o  dianí v modernom Izraeli, ale aj o jeho biblickom kontexte a budúcnosti. Chceme tiež novej generácii kresťanov pripomínať hrôzy holokaustu, aby sa už nikdy viac nezopakoval.

Izrael je miestom, kde Biblia akoby ožíva vo farbách. Aj preto sme sa zúčastnili niekoľkých jeho návštev a v roku 2010 sme sa pripojili k hromadnému zájazdu, kde sa stretlo až 1500 kresťanov z celého sveta (zo Slovenska 37).

V našej práci kladieme veľký dôraz na prácu s deťmi a mládežou. Už od roku 2005 sme začali organizovať detské tábory, ktoré sa tešia veľkému záujmu. Za tie roky sa vyformovala nová generácia skvelých spolupracovníkov. Každý tábor má svoju tému a sprievodné športové, kultúrne a duchovné aktivity. Témou tohtoročného tábora je „Stretni sa s Kráľom!“.

Evanjelizácie a misia

Postupne sme začali hľadať aj nové formy evanjelizácie prostredníctvom filmov, divadla a hlavne formou Alfa kurzov. Niekoľkokrát sme hostili mládežnícke tímy zo Švédska, s ktorými sme absolvovali úspešné letné evanjelizácie. Veľkú obľubu si získali evanjelizáce Per Mission, ktoré sme každoročne organizovali vo viacerých mestách s evanjelistom Perom Cedergårdhom. Bolo úžasné sledovať, ako Boh priamo na námestiach uzdravoval chorých ľudí. Ľudia na Slovensku sú stále otvorení pre evanjelium! Niektorí v modlitebnom rade na uzdravenie čakali aj dve hodiny a na vlastné oči videli, ako Ježiš koná v ich životoch.

Významným misijným počinom bolo pre nás vyslanie misionárky Mirky Miškovicovej do Indie v roku 2010. V Kalkate strávila štyri roky, slúžila tam spolu s tímom učiteľov a misionárov zo Škandinávie. Bola zástupkyňou dekana biblickej školy, na ktorej vyučovala niekoľko predmetov. Intenzívne tiež cestovala do odľahlých miest a dedín, kde trénovala ďalších vedúcich pracovníkov. V roku 2014 sa vrátila domov, momentálne žije vo Švédsku a pripravuje sa na ďalšiu misiu. Ďalším predelom v misijnej práci bol odchod manželov Hannesa a Viery Liebeovcov do Dubaja, odkiaľ rozvíjajú činnosť Nadácie Dobrá budúcnosť a nádej, ktorá pomáha sirotám v Ugande nájsť nový domov. V poslednom období sa ich služba rozrastá aj do Mjanmarska (na krátkodobej misii tam bol v roku 2013 aj Martin Hunčár i ďalší členovia cirkvi). V službách tejto nadácie je zapojených viacero ľudí z nášho zboru, dvaja sa tam dokonca presťahovali, aby pomohli otvoriť a administratívne viesť kresťanskú školu.

Oveľa viac sme začali vnímať potrebu stretávať sa na spoločných modlitbách s ďalšími pastormi a kazateľmi z Bratislavy. Postupne sa z tejto spolupráce narodilo úzke priateľstvo a založila sa platforma Kresťania v meste(KvM), ktorá je pre cirkev i naše mesto veľkým požehnaním. Pod jej záštitou sa už niekoľko rokov staráme o bezdomovcov, zvlášť o tých nízkoprahových, organizujeme benefičné koncerty či spoločné konferencie, na ktorých sme hostili takých služobníkov, ako boli Ulrich Parzany z Nemecka, Sergio a Kathy Scataglini z USA, Carlos Jimenéz z Kolumbie alebo v roku 2014 Rice Broocks, ktorého kniha Boh nie je mŕtvysa stala inšpiráciou pre úspešný film s rovnakým názvom, ktorý je akousi modernou apologetikou kresťanskej viery v 21. storočí.

Vydavateľstvo Slovo života a nové priestory

V roku 2003 sme založili vydavateľstvo Slovo života, ktoré dodnes vydalo 44 knižných titulov a významnou mierou tak prispelo k šíreniu Božieho slova na Slovensku. Niektoré z nich sa stali bestsellermi, napríklad séria kníh o modlitbe od Stormie Omartian, knihy od Joyce Meyerovej alebo Johna Bevera, ktorý bude hlavným rečníkom na Konferencii viery 2015.

Martin Hunčár napísal niekoľko kníh pre deti a mládež, ktoré veľmi pozitívne ovplyvnili nastupujúcu generáciu. Boh si použil kázania z nášho zboru na kazetách a CD nosičoch ako inšpiráciu pre mnohých veriacich na Slovensku. V roku 2006 pastor Čuřík napísal knihu o obrátení sa ku Kristovi s názvom Naroď sa znova!, prostredníctvom ktorej mnohí prišli k viere v Boha. Neskôr napísal aj knihy 5 V k víťazstvua Lídrami sa nerodíme, ale stávame. V máji 2015 vyjde jeho najnovšia kniha Diamanty v blate, ktorá  hovorí o tom, ako z nás Boh formuje učeníkov. Naša worshipová kapela vydala dva úspešné albumy Boh je mocnýTak ako rosa.

Ďalším medzníkom bolo presťahovanie sa do nových priestorov na Tomášikovej 30 v roku 2012. Počas dvoch intenzívnych mesiacov a úžasnej participácie celého zboru sme priestory zrekonštruovali a moderne zariadili. V novembri 2012 za účasti asi 300 hostí a vedúceho misie Christiana Åkerhielma zo Švédska boli zasvätené Boží zámerom. Zbor má konečne priestory, kde sa počas celého týždňa môžu rozvíjať aktivity s deťmi, pracovať s dorastom a mládežou, usporadúvať domáce skupiny, Alfa kurzy, biblické vzdelávanie či charitatívne aktivity a semináre na rôzne témy. Veľkým prínosom je aj útulná kaviareň a kníhkupectvo.

Biblická škola a univerzitný kurz

Vo Svätom Jure neďaleko Bratislavy sme v roku 2006 v spolupráci s univerzitou vo Švédsku zorganizovali pastorský kurz, ktorý absolvovalo až 80 pastorov a kazateľov z celej Európy. Študovali sme vždy desať dní v mesiaci po dobu jedného roku a pre mnohých služobníkov to bol nový štart a obnovenie vízie na „znovuevanjeliáciu“ nášho kontinentu. Medzi európskymi pastormi sa vytvorili blízke vzťahy, ktoré následne pokračovali aj na univerzitnom kurze LOTS (Livets Ord Theological Seminary) vo Viedni. Po tri roky sa tam stretávalo až 180 pastorov. Pre veľký záujem asi v polovici štúdií otvorili podobnú školu v Moskve. Neskôr akademické štúdiá pokračovali v Blansku na Morave na tej istej univerzite, ktorá sa ale medzitým premenovala na Scandinavian School of Theology. Mnoho kazateľov tak získalo väčší rozhľad a kvalitné základy z histórie cirkvi a jej teológie.

V rokoch 2008 a 2009 sme v Bratislave otvorili dennú biblickú školu pre strednú Európu. Boli to nádherné dva roky s excelentnými učiteľmi Biblie z celej Škandinávie i nášho zboru. Na škole sa preberalo 24 predmetov kresťanskej viery ako napr. viera, rodina, prehľad Novej zmluvy, spravodlivosť, Boží charakter. Súčasťou školy boli aj misijné výjazdy do Rakúska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Poľska či Českej republiky. Oba ročníky absolvovalo celkovo 80 študentov.

Obdobie po Ulfovi Ekmanovi (po r. 2014)

Nemôžeme nespomenúť udalosť, ktorá na jar 2014 zaskočila desaťtisíce kresťanov po celom svete, a to konverziu zakladateľa nášho hnutia na katolícku vieru. V spoločnom vyhlásení zborov Slova života v Čechách a na Slovensku sme uviedli: „Aj keď sme si Ulfa Ekmana vždy vážili a rešpektovali ako kresťanského lídra, našou najvyššou autoritou ostáva Sväté Písmo − Božie slovo, a preto s jeho rozhodnutím nemôžeme súhlasiť… Napriek tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež úprimní kresťania a zhodujeme sa v Apoštolskom vyznaní viery, máme rovnaké učenie o Trojici, Kristológii a niektoré ďalšie náuky, predsa existujú doktríny, s ktorými sa jednoznačne nedokážeme stotožniť.“

Už v roku 2013 Ekman odišiel do dôchodku a za pastora uppsalského zboru ustanovili Joakima Lundquista. Pod jeho vedením sa činnosť cirkvi v ešte väčšej miere zamerala na mladú generáciu a prisťahovalcov. Na bratislavský zbor a  Slovo života na Slovensku uvedené zmeny však nemali výraznejší vplyv. Hoci sme boli podobne ako iné zbory Slova života za posledných 15 rokov osobným vývojom Ulfa Ekmana ovplyvnení, svoje evanjelikálne smerovanie s letničným dôrazom sme si zachovali. Náš zbor naďalej zostáva súčasťou hnutia Slova života, ku ktorému nás viaže nielen história, ale aj vrúcne priateľstvá a spoločná vízia. Na medzinárodnej úrovni sa vyformoval nový apoštolský tím, v ktorom sú národní lídri s apoštolskou službou ako Arthur Simonyan z Arménska a Mats Ola Ishoel z Ruska či priekopníci hnutia Christian Åkerhielm a Carl Gustaf Severin.

Aká je budúcnosť?

20 rokov existencie hnutia si zaslúži istú rekapituláciu. Boh dal nášmu národu obdobie slobody, v ktorom sme videli veľký duchovný hlad a mnohé obrátenia. Prebudenecké kresťanstvo si napriek počiatočným nedostatkom, ktoré vyplývali aj z nezrelosti jeho lídrov, postupne získalo svoje miesto a začína sa rozvíjať. V novom miléniu, zvlášť vo väčších mestách, sa cirkev začala stretávať s vlnou materializmu, s ktorou západné kresťanstvo zápasí už desaťročia. Slovensko je napriek tomu stále otvorené pre evanjelium,možno viac ako iné európske národy. Cirkev si však potrebuje zachovať prvú lásku k Spasiteľovi. Bude potreba vybudovať nových lídrov a vysielať misionárov. Jednou z veľkých výziev, ktorá pred nami stojí, je oblasť školstva, zvlášť po tom, ako v nej v ostatnom období vidíme veľkú liberalizáciu. Odpoveďou sú kvalitné kresťanské vzdelávacie inštitúcie.

Prebudenecké kresťanstvo sa dostalo do štádia, v ktorom bude dôležité stavať vlastné budovy, aby sa Božia práca mohla pozdvihnúť na novú úroveň. Generácia, ktorú Boh pozdvihol v 90-tych rokoch bude musieť vybudovať novú generáciu kresťanských lídrov, aby sa Boží oheň mohol šíriť ďalej; Boh je Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba.

Veríme, že sme stále iba na začiatku prebudeneckého hnutia a že Pán pre nás tu na Slovensku, ale aj v Európe pripravil ešte veľa duchovných prielomov. Je úžasné vidieť, ako Boh po celom svete, a špecificky aj v našom národe, spája služby, kresťanské zbory a hnutia, ktoré sú jednakého Ducha. Boh si pripravuje cirkev na poslednú žatvu, ktorá môže byť tou najväčšou v dejinách kresťanstva. Aj dnes platí to, čo Pán Ježiš povedal pred 2000 rokmi: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy“(Mat 9:37, 38).

Tento článok aj s fotkami nájdete v časopise Víťazný život 1/2015

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave