Večerná biblická škola 2023

Drahí študenti, na tejto stránke budeme postupne zverejňovať audio nahrávky a všetky potrebné informácie k jednotlivým lekciám.

1. lekcia | 26.9.2023 | Boh a Jeho charakter
by Peter Čuřík
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 1. kapitola – Evanjelium (str. 12-19)
Atanáziovo vyznanie

Atanáziovo vyznanie (proti Áriovi)
4. storočie

Aj keď toto vyznanie nie je súčasťou biblického kánonu, je silným svedectvom o viere ranej cirkvi v božstvo Ježiša Krista, ktorú „Arianizmus“ spochybňoval.

A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.
Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno Božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu.
Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý.´
Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.
Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý.
Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.
A predsa nie traja veční, ale jeden večný.
Ako ani nie traja nestvorení, ani nie traja nekoneční, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný.
Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý.
A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci.
Tak je Otec – Boh, Syn – Boh, Duch Svätý – Boh.
A predsa nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh.
Podobne Otec – Pán, Syn – Pán, Duch Svätý – Pán.
A predsa nie sú traja Pánovia, ale je jeden Pán.
Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána.
Preto podľa Všeobecnej kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja Bohovia alebo traja Pánovia.
Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený.
Syn je jedine od Otca nie učinený, ani stvorený, ale splodený.
Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci.
Teda jeden Otec a nie traja Otcovia, jeden Syn a nie traja Synovia, jeden Duch Svätý a nie traja Duchovia Svätí.
A v tejto Trojici nič nie je prvšie ani pozdejšie; nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké.
Teda aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote i jednotu v Trojici.
Kto teda chce byť spasený, takto musí zmýšľať o Trojici.
Avšak k večnej spáse treba úprimne veriť i vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista.
Teda to je pravá viera, keď veríme a vyznávame, že Pán náš Ježiš Kristus, Boží Syn, je Boh aj človek zároveň:
Boh – z Otcovej podstaty pred vekmi splodený a človek – z podstaty matky v čase narodený.
Dokonalý Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumnej duše a z ľudského tela.
Božskou prirodzenosťou rovný Otcovi, ľudskou prirodzenosťou menší od Otca.
A hoci je Boh aj človek, predsa nie sú dvaja Kristovia, ale jeden Kristus.
Jeden, niežeby sa Božská prirodzenosť zmenila v telo; ale že ľudská prirodzenosť bola pojatá do Boha.
Jeden, ale vôbec nie tak, že sa prirodzenosti zmiešali, ale tak, že je jedna osoba.
Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak i Boh a človek je jeden Kristus, ktorý trpel pre naše spasenie, zostúpil do pekla, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
K Jeho príchodu všetci ľudia budú vzkriesení so svojimi telami a vydajú počet zo svojich skutkov: a tí, ktorí dobre konali, pôjdu do večného života; ktorí však zle konali, do večného ohňa.
Toto je všeobecná viera. Nemôže byť spasený, kto ju úprimne a bez pochybovania neprijíma. Amen.

2. lekcia | 3.10.2023 | Živá viera
by Martin Hunčár
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 7. kapitola – Viera v Boha (str. 56-67)
3. lekcia | 10.10.2023 | Autorita veriaceho
by Tomáš Šimko
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 8. kapitola – Kresťanská rodina (str. 68-78)
4. lekcia | 17.10.2023 | Posledné časy, zmŕtvychvstanie, súdy
by Peter Čuřík
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 10. kapitola – Zmŕtvychvstanie, večný súd (str. 92-105)
5. lekcia | 22.10.2023 | Autorita Biblie a moc Božieho slova
by Martin Hunčár
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 6. kapitola – Božie slovo (str. 50-55)
6. lekcia | 31.10.2023 | Ako rozvíjať modlitebný život?
by Katka Čuříková
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 5. kapitola – Modlitba (str. 42-49)
7. lekcia | 7.11.2023 | Kresťanská rodina
by Peter a Katka Čuříkovci
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 15. kapitola – Kresťanská rodina (str. 162-181)
8. lekcia | 14.11.2023 | Uzdravenie
by Oto Illéš
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 11. kapitola – Uzdravenie (str. 106-117)
9. lekcia | 21.11.2023 | Vyslobodenie
by Oto Illéš
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 12. kapitola – Vyslobodenie (str. 118-133)
10. lekcia | 28.11.2023 | Krst Duchom Svätým a Jeho dary
by Peter Čuřík a Andrej Rudolf
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 9. kapitola – Krsty, skladanie rúk (str. 79-92)
11. lekcia | 5.12.2023 | Cirkev živého Boha a Izrael
by Peter Čuřík
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 13. kapitola – Cirkev (str. 133-142)
12. lekcia | 9.1.2024 | Evanjelizácia a misia - I.
by Mirka Miškovicová
12. lekcia | 9.1.2024 | Evanjelizácia a misia - II.
by Beatka Singhofferová
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy
Táto téma nebola v knihe, ktorú máte.
13. lekcia | 23.1.2024 | Srdce a postoj služobníka
by Jarka Marcineková
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy
Táto téma nebola v knihe, ktorú máte.
14. lekcia | 30.1.2024 | Boží pohľad na peniaze
by Martin Barus
Preberané kapitoly z knihy Biblické základy

Táto lekcia rozoberá nasledujúce kapitoly z knihy Biblické základy:

 • 14. kapitola – Boží pohľad na peniaze (str. 143-161)

Prezentácia v pdf

Vízia rodiny cirkví Slovo života: „Vybavte veriacich slovami viery, ukážte im duchovné zbrane, ktoré majú, naučte ich ako ich používať a pošlite ich do víťazného boja pre Pána!“

Chceme: „Vybudovať vybudovaní a vytrénovať veriacich, aby zasiahli a zmenili svet!“

Biblická škola bude trvať 4 mesiace, začíname v UTOROK 27.9.2023 a končíme 30.1.2024. Biblická škola bude každý utorok od 18:45 do 20:30. Po chválach a modlitbe budú vždy 2 lekcie.

Lekcie, ktorých sa osobne nemôžete zúčastniť, si treba vypočuť do najbližšieho testu. Aby ste našu biblickú školu mohli absolvovať, môžete chýbať maximálne 4 krát.

Dvakrát budeme písať jednoduché testy. Určite ich zvládnete, chceme vám pomôcť, aby ste si Božie slovo zamilovali a stali sa „zručnými v slove spravodlivosti“ (Žid 5:13).

Učiteľmi budú naši pastori a služobníci zboru. Prizvem aj niekoľko hostí.

Pri vyučovaní si robte poznámky a používajte Bibliu a knihu Biblické základy (nové revidované vydanie z r.2017). Ak knihu nemáte, povinnosťou študenta je zakúpiť si ju. Druhá kniha, z ktorej budeme čerpať, je Lídrami sa nerodíme, ale stávame. Túto knihu vrelo odporúčame, ale nie je podmienkou štúdia.

Program:

 1. lekcia: 26.09. (utorok) Úvod + Boh a Jeho charakter | Peter Čuřík
 2. lekcia: 03.10. (utorok) Živá viera | Martin Hunčár
 3. lekcia: 10.10. (utorok) Autorita veriaceho | Tomáš Šimko
 4. lekcia: 17.10. (utorok) Posledné časy, zmŕtvychvstanie, súdy | Peter Čuřík
 5. lekcia: 24.10. (utorok) Autorita Biblie a moc Božieho slova | Martin Hunčár
 6. lekcia: 31.10. (utorok) Ako rozvíjať modlitebný život? | Katka Čuříková
 7. lekcia: 07.11. (utorok) Kresťanská rodina | Peter a Katka Čuříkovci
  Test č. 1
 8. lekcia: 14.11. (utorok) Uzdravenie | Oto Illéš
 9. lekcia: 21.11. (utorok) Vyslobodenie | Oto Illéš
 10. lekcia: 28.11. (utorok) Krst Duchom Svätým a Jeho dary | Peter Čuřík a Andrej Rudolf
 11. lekcia: 05.12. (utorok) Cirkev živého Boha a Izrael | Peter Čuřík
  Vianočné obdobie
 12. lekcia: 09.01.24 (utorok) Evanjelizácia a misia | Mirka Miškovicová a Beatka Singhofferová
 13. lekcia: 23.01.24 (utorok) Postoj a srdce služobníka | Jarka Marcineková
  Test č. 2
 14. lekcia: 30.1.24 (utorok) Boží pohľad na peniaze | Martin Barus
 15. lekcia: 6.02.24 (utorok) Záverečná lekcia | Martin Hunčár, Katka Čuříková a lídri s modlitbou za študentov
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave