V čo veríme

Apoštolské vyznanie
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Autorita Biblie
Najvyššou autoritou je pre nás Písmo sväté – Biblia. Biblia je Božie slovo. Zjavuje nám, kto Boh je a aký má charakter. Tu sa dozvedáme ako máme žiť (2Tim 3:16-17). Veríme, že Božie slovo je večná pravda (Jn 17:17b, 1Pet 1:25a), nemožno ho žiadnou autoritou človeka, inštitúcie ani na základe akejkoľvek tradície zrušiť, pozmeniť, alebo z neho ubrať či k nemu čokoľvek pridať (Jn 10:35b, Ž 119:89, Mk 7:13a, Zj 22:18-19, 2Jn 1:9, Pr 30:6).

Čo je evanjelium
Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí (Rim 1:16). Je to dobrá správa pre všetkých ľudí o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi (Lk 2:10,11).
Evanjelium obsahuje štyri duchovné princípy:

 1. Boh človeka miluje a ponúka mu nádherný plán pre jeho život (Jn 3:16).
 2. Človek je hriešny a oddelený od Boha (Rim 3:23).
 3. Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu.
  Jeho prostredníctvom môže človek spoznať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život (Rim 5:8).
 4. Ježiša Krista musí osobne prijať ako Spasiteľa a Pána (Jn 1:12).

Spasenie
Jediný spôsob ako môže byť človek zachránený je prostredníctvom obete Ježiša Krista (Lk 24:46-47, Jn 14:6).

 • Pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie (Rim 4:25).
 • Každý, kto v uverí vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a vyzná Ho ako svojho Pána, bude zachránený (Rim 10:9,10).
 • Nádhernou Božou odpoveďou na pokánie človeka je zázrak znovuzrodenia (Jn 3). Keď sa rozhodneme obrátiť sa k Bohu, Ježiš vojde do nášho srdca a v urobí si v nás príbytok. Ovocím obrátenia je premenený život, dobré skutky, láska k blížnemu a život nasledovania Kristovho príkladu.

Plné evanjelium
Veríme v plné evanjelium, čo znamená:

 • Spasenie Pánom Ježišom Kristom, t.j. záchranu od našich hriechov a večný život (Jn 5:24, Jn 17:3).
 • Krst Duchom svätým, ktorý sa prejavuje darmi Svätého Ducha (charizmami podľa 1Kor 12 a 14), zvlášť hovorením v nových jazykoch (Sk 2:1-4,38,39, 10:44-48)
 • Uzdravenie a vyslobodenie v mene Ježiša Krista ako znamenia, ktoré sprevádzajú kázanie evanjelia (Mk 16:17-20, Jn 14:12).
 • Druhý návrat Ježiša Krista ako to predpovedá Biblia (Sk 1:11, 1Tes 4:14-17).

Možnosti hlbšieho štúdia: P. Čuřík, M. Hunčár – Biblické základy (objednajte na našom eshope).

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave