Boh ťa miluje

Stať sa súčasťou Božej rodiny je to najlepšie, čo sa ti v živote mohlo stať.

Božie slovo hovorí, že “všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími.” (Evanjelium Jána 1:12) Biblia nás tiež nazýva “domácimi Božími a spoluobčanmi neba”. Nie je to úžasné? Boh dokáže premeniť srdce človeka do takej miery, že nás pokladá za súčasť svojej rodiny a nazýva nás svojimi deťmi. Do nášho duchovného pasu nám navyše pridal nebeské občianstvo.

Dovoľ mi, aby som ešte raz zopakoval, čo je evanjelium a čo sa odohralo v tvojom živote.

Evanjelium pochádza z gréckeho slova evangelion a znamená dobrú správu, ktorú sme pre teba zhrnuli do 4 bodov.

Boh ma miluje!
Prvým bodom je, že Boh ťa veľmi miluje! Istý múdry muž raz povedal: „Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi ako práve Božiu lásku.“ Každý jeden človek je pre Boha dôležitý. Jeho láska k nám je bezhraničná a bezpodmienečná. Boh si ťa zamiloval večnou láskou. Otvor mu svoje srdce a prijmi jeho objatie. (Biblia: 1. Jána 4:16, Jeremiáš 31:3)

 

Zhrešil som
Hriech nás oddelil od Božej lásky. Hriech sa po grécky povie hamartia a znamená minutie cieľa. Hrešíme, keď ignorujeme Božiu vôľu a porušujeme jeho zákony. Hrešíme, keď sa správame sebecky. Hriech narúša naše vzťahy s priateľmi, rodinou a v konečnom dôsledku vedie k večnému odlúčeniu Boha. (Biblia: Izaiáš 59:2, Rimanom 6:23)

 

Ježiš za mňa zomrel
Tretím bodom je najznámejšia udalosť v histórii ľudstva, ktorá však často zostáva nepochopená. Odplatou za hriech je smrť. Všetci sme zhrešili a stratili sme prístup k stromu života. Ale Boh nás tak veľmi miluje, že poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel. Zomrel, aby sme získali odpustenie a večný život. (Biblia: Ján 3:16, Rimanom 5:8)

 

Potrebujem sa rozhodnúť
Boh urobil všetko pre to, aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje. Ale rozhodnutie je na tebe. Ježiš prišiel na to, aby ti dal život v hojnosti. Stačí, aby si vyznal svoj hriech a poprosil Boha o odpustenie. Potom pozvi Ježiša do svojho života ako Pána a Spasiteľa a budeš zachránený. Rozhodni sa ešte dnes! (Biblia: Zjavenie 3:20, Ján 1:12)

 

Modlitba

Drahý Bože, ďakujem ti že ma miluješ a vždy chceš pre mňa len to najlepšie. Je mi ľúto, že som ťa ignoroval a šiel svojou vlastnou cestou. Uvedomujem si, že môj hriech zraňoval teba i ľudí okolo mňa. Prosím, odpusti mi to. Verím, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Prijímam Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Amen.

Nezabúdaj dobre stavať svoj duchovný život. Stojí na 4 základných pilieroch: 1. Modlitba, čo je rozhovor so Stvoriteľom, keď hovoríš s Bohom, 2. Čítanie Božieho slova, prostredníctvom ktorého Boh hovorí k tebe 3. Spoločenstvo veriacich – buď zasadený v dome Božom, v cirkvi, aby si doniesol hojné ovocie 4. Vydávaj svedectvo o svojej viere v Pána Ježiša Krista. Daj možnosť aj druhým, aby zakúsili odpustenie hriechov a radosť z nového života. Pán Ježiš nám povedal. “Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu.” (Evanjelium Marka 16:15)

Kontaktná karta

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave