Zásady ochrany osobných údajov

Majiteľ a prevádzkovateľ webstránky je Slovo života international Bratislava, Tomášikova 30, 821 01  Bratislava, IČO: 30839998, DIČ: 2020992237, IČ DIČ: SK 2020992237.
Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Pre poskytnutie našich služieb (predaj a doručenie tovaru) potrebujeme od Vás základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov.

Aké údaje zbierame:

Údaje pri vytvorení konta:

 • V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať sa a tým pádom si u nás vytvoriť užívateľské konto, zbierame všetky údaje, ktoré tam uvediete. Povinnými sú login a e-mailová adresa, ktorú využívame na komunikáciu s vami.

Registrácia na akcie:

 • Ak nám udelíte súhlas, uchovávame vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácií o novinkách a akciách, ktoré pre vás pripravujeme. Pri registrovaní na akcie zadávate meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu a telefónne číslo.

Ako údaje používame:

Poskytovanie služieb:

 • Na základe údajov, ktoré od vás získame, vám vieme poskytnúť služby.

Komunikácia s vami:

 • Vaše kontaktné údaje používame v prípade potreby na získanie chýbajúcich, alebo opravu chybne zadaných informácií, na zasielanie našich oznámení o stave objednávky, alebo keď chceme reagovať na vaše otázky.
 • Ak ste nám udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto e-mailov základe vášho podnetu ukončíme. Je to možné cez funkciu „Odhlásiť sa zo zasielania odberu“ umiestnenú v mailoch, zaslaním e-mailu s takouto žiadosťou na slovozivota@slovozivota.sk, alebo telefonicky na t.č. 02/20929311.

Bezpečnosť a ochrana práv:

 • Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies:

 • Niektoré časti internetovej stránky sú chránené heslom. Používame cookies (malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení), ktoré nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje a údaje o objednávke v košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli zadávať opakovane vždy, keď prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
 • Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov na našich webových stránkach.
 • Tieto údaje v súčasnosti nijako nespracovávame a nevyhodnocujeme a Cookies nám slúžia na to, aby vám zjednodušili prezeranie a nakupovanie na našich stránkach.

Právne základy:

Zákon:

 • Pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Súhlas:

 • Najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 • Odvolanie udeleného súhlasu sa nevzťahuje na účtovné doklady, kedy musíme plniť naše zákonné povinnosti v účtovníctve a uschovávanie spadá pod zákony o účtovníctve a archivácii.

Náš oprávnený záujem:

 • Pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, marketingových činností, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie osobných údajov nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Komu údaje sprístupňujeme:

 • Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom
 • Externí spolupracovníci – nakoľko sme malá spoločnosť, niektoré úkony pre nás vykonávajú externí spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a všetky údaje spracúvajú len pre naše potreby a záujmy. Údaje, s ktorými prídu do styku nesmú využiť v prípade vlastného podnikania.
 • Tak isto môže dôjsť k povinnosti zverejňovať údaje vyplývajúce zo zákona a v rozsahu stanovenom zákonmi SR – požiadavky štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si iní uplatňujú nároky voči nám, daňové kontroly a pod..
 • Analytické a reklamné služby – pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie rozumieť, aké sú potreby trhy, ako používatelia používajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.
 • V prípade špeciálnych akcií a zbierok, do ktorých sa prostredníctvom nás zapojíte (napr. pošlete cez nás dar charitatívnej organizácii s ktorou spolupracujeme), môže dôjsť k poskytnutiu vašich kontaktných údajov tejto organizácii aby vám mohla poďakovať za poskytnutú podporu. Vždy sa vás však dopredu opýtame, či si želáte, aby boli vaše osobné údaje takto poskytnuté konkrétnej organizácii, alebo chcete zostať v anonymite.

Prenos do tretích krajín:

 • Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Výnimku tvorí využívanie služieb externého spracúvania e-mailových kontaktov (mailchimp.com, USA). Ale aj táto spoločnosť je povinná dodržiavať podmienky US-EÚ Privacy a tým poskytuje primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako vaše údaje chránime:

 • Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou, zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame:

 • Osobné údaje súvisiace s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže je nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si ho počas vytvárania objednávky), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
 • V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom komunikácie s vami (zasielanie newsletterov) alebo v iných prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe oprávneného záujmu uchovávame vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

 • Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás v prípade potreby informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva:

 • Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosť na naše kontaktné údaje uvedené na webovej stránke v časti „Kontakt“.
 • Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne poštovú adresu bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom:

 • Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu:

 • Ak zistíte, alebo sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne, alebo neaktuálne údaje, môžete využiť právo priamo v nastaveniach vášho konta ich aktualizovať, alebo nás požiadať o ich opravu. Prosíme, aby ste toto právo využili vždy, keď sa presťahujete, alebo zmeníte niektorý v vašich osobných údajov, ktoré o vás máme.

Právo na vymazanie:

 • Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa iné zákonné výnimky:
  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli poskytnuté
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvanie na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené údaje ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať o obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych úkonov
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na presnosť údajov

 • Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to teoreticky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

 • Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
 • Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

 • V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

 • Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na slovozivota@slovozivota.sk

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave