Modlitebno-pôstny týždeň 16. – 20. 1. 2023

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

Boh prisľúbil cirkvi vo Filadelfii, že im otvorí veľké dvere, ktoré nikto nedokáže zavrieť, pretože majú „malú moc“. Aká zvláštna podmienka! Verím, že to symbolizuje porozumenie, že na naplnenie Božieho poslania nám nebude stačiť vlastná sila. Budeme potrebovať Božiu pomoc a tak sa stávame adeptami na otvorené dvere od Pána (Zj 3:7-8). Pôst je nádherným vyjadrením našej závislosti na Pánovi!

Aj preto vyhlasujeme MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ na 16.-20.1! Každý večer o 18.45, od pondelka do piatka, sa budeme stretávať v našom zbore na Tomášikovej 30 na modlitbách! Pôst má silu iba vtedy, ak je spojený s modlitbou. Máme sa postiť tak „aby bolo počuť náš hlas na výsostiach“ (Iz 58:4), lebo taký pôst má Pán rád (Iz 58:4-6).

Danielov, tzv. zeleninový pôst, nachádzame v knihe proroka Daniela:

„V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov… A pozdvihol som svoje oči a videl som…” (Dan 10:2, 3, 5).

Povzbudzujeme vás k 21 dňovému (alebo 14 dňovému alebo 7 dňovému) zeleninovému pôstu, teda bez mäsa a sladkostí. Môžete ho spojiť aj s 1-3 dňovým pôstom, kedy budete iba na tekutinách.

 1. Počas pôstu a modlitby zreteľnejšie vidíme v duchovnom svete. Dokážeme ľahšie uchopiť Božie odpovede.
 2. Počas pôstu a modlitby víťazíme v duchovnom zápase. Boh vypočul Daniela už v prvý deň, ale potreboval, aby v modlitbe a pôste VYTRVAL, až dokiaľ nebude porazené „knieža perzského kráľovstva“ (v. 13).

O pôste sme pre vás pripravili samostatný článok s bohatším množstvom informácií.

Modlitebná prosba

Pošlite nám svoje modlitebné prosby, budeme sa za ne počas modlitebno-pôstneho týždňa prihovárať. Zvlášť ich predložíme pred Pána v piatok večer na Zoom modlitebnej a počas rannej nedeľnej bohoslužby na záver pôstneho týždňa.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Podrobný program:

  Každý večer od pondelka do piatka, od 18:45-20:15 budeme mať modlitebné stretnutia s takýmito témami:

  Domáci zbor a duchovné prebudenie

   

  CIRKEV – BOŽÍ DOM A STĹP PRAVDY

  Cirkev je Boží dom a stĺp pravdy. „V dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy“ (1Tim 3:15). Pán Ježiš sľúbil, že sám „zbuduje svoju cirkev a bráni pekla ju nepremôžu!“ (Mt 16:18)

  JEDNOTA CIRKVI

  Jednota je kľúčovým faktorom prebudenia. Cirkev, ktorá žije v jednote Ducha, je miestom „prikázaného života a požehnania“ (Ž 133). Pavol nás povzbudzuje, aby sme „zachovávali jednotu Ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4:3)

  SVÄTOSŤ A UČENÍCTVO

  Niet prebudenia bez svätosti. Nech Pán vyleje veľkú bázeň na svoj ľud (Sk 5:11)
  Nestačí viesť ľudí k obráteniu, Boh nás volá k čineniu učeníkov (Mt 28:17).
  „To, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť“ (2Tim 2:2).

  BOŽIA LÁSKA A VZŤAHY

  Neexistuje silnejšie puto, než Božia láska. Boh ju vylial do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého (Rim 5:5). Uvoľňujme Agapé: „v bratskej láske buďte navzájom k sebe nežní, v úcte jedny druhých predchádzajúci“ (Rim 12:10)

  NADPRIRODZENÉ VEDENIE A DARY

  Pavol hovorí, aby sme sa „horlivo usilovali o duchovné dary“ (1Kor 14:1).
  Božie vedenie pre cirkev, rodiny, podnikateľov, single, tínedžerov a pre každého z nás v roku 2023 (Rim 8:14)

  SLUŽBA CHVÁL A SLUŽOBNÍCI

  Keď Jozafat postavil do čela vojska chváličov, Izrael bitku VYHRAL napriek presile nepriateľa (2Par 20).
  Modlime sa za vzácnych služobníkov vo worship tíme; stoja v prvých líniách a prinášajú Božiu slávu.

  ZA PASTOROV A SLUŽBY V CIRKVI

  Pavol žiada cirkev o modlitby za seba: „I za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo evanjelia“ (Ef 6:19).
  Modlime sa za slúžiacich: nedeľnú školu, domáce skupiny, za služby v zbore, za vydavateľstvo, za cirkev v Uppsale.

  RAST V POMAZANÍ A V POČTE

  Uvoľnenie pomazania Ducha Božieho na posledné časy. Nech máme vo svojich svietnikoch „extra olej“ (Mt 25).
  Nech Pán pridáva zachránených a učeníkov podobne, ako v ranej cirkvi, kde sa „množili učeníci veľmi“ (Sk 6:7).

  Evanjelizácia, misia a služba

   

  OSOBNÁ EVANJELIZÁCIA

  „Operácia Andrej“ podľa Jána 1:42-43. Andrej uvidel v Ježišovi Mesiáša a hneď k nemu priviedol svojho brata Šimona.
  Nech nám Pán dá „Petrov“ v roku 2023! Hojnú žatvu duší!

  EVANJELIZÁCIA MOCOU

  „Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu…A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen!“ Keď budeme kázať, Pán bude Slovo potvrdzovať divmi!

  EVANJELIZÁCIA POMOCOU MÉDIÍ

  Prostredníctvom: YouTube SŽ, Web stránka, Podcasty, sociálne siete IG a FB, Rádio 7, časopis Víťazný život, web stránky pre hľadajúcich, knihy, prienik do sekulárnych médií.

  ZA ROBOTNÍKOV A SLUŽBU NA ULICE

  „Žatvy je mnoho, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy“ (Mt 9:37,38). Boh je Pánom žatvy a má dostatok robotníkov aj pre posledné časy! Za službu evanjelizačného tímu Otka Illéša.

  DOMÁCE SKUPINY

  Rast domácich skupín. „A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista… A v tých dňoch, keď sa množili učeníci“ (Sk 5:42 a 6:1a).

  MISIJNÉ SKUPINY

  Za naše zbory: Prievidza, Nitra, B. Bystrica, B. Štiavnica a misijné skupiny: Sereď, Žilina, Michalovce, Komárno. Za posilnenie vedúcich a spasenie duší. Modlime sa tiež za našich partnerov a „elektronickú rodinu“ po celom Slovensku.

  SLUŽBA NÚDZNYM A MISIA

  „Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme!“ (Sk 1:8). Služba OVD, Kresťania v meste (KvM), GFaH v Ugande, misia Uppsalského zboru, služba Ukrajincom, služba Mirky Miškovicovej v Indii, zakladanie zborov SR.

  Cirkev, rodina a Izrael

   

  BOŽIA CIRKEV AKO MAJÁK

  „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16:18).
  Ani samotné brány pekla neobstoja pred Cirkvou živého Boha!

  AUTORITA A VPLYV CIRKVI

  Boh dal cirkvi právo zväzovať a rozväzovať. „Všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj v nebi!“ (Mt 18:18)
  Božie otvorené dvere pre cirkev v 2023: „lebo sú mi otvorené veľké dvere a účinné“ (1Kor 16:9).

  RODINY A ĎALŠIE GENERÁCIE

  Zdravé rodiny sú základom cirkvi aj spoločnosti. Boh je autorom manželstva a rodiny (Kaz 4:12, Žid 13:4)!
  Boh naplánoval požehnanie aj do ďalších generácií: „Hľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, jeho plácou plod života. Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti“ (Ž 127:3,4).

  SPASENIE RODÍN

  „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi” (Joz 24:15). Verme Pánovi za spasenie celých rodín (Sk 16:31).
  Naša modlitba je ako červený povrázok z domu Rachab – keď príbuzní vošli pod jej strechu, všetci boli zachránení.

  ODOVZDÁVANIE VIERY DEŤOM

  „aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom“ (Ž 78:6)
  Rodina je najlepším miestom pre odovzdávanie viery!

  DETSKÁ SLUŽBA

  „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6).
  Veríme Bohu za trvalé ovocie našej práce. Služba nedeľnej školy, učitelia NŠ, duchovný život našich detí, detský tábor.

  IZRAEL A BOŽÍ PLÁN

  Ak žehnáme Izraelu, sami budeme požehnaní! Boh nezabudol na svoju zmluvu s Izraelom a má s ním večný plán.
  „Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!” (Ž 122:6)

  Mládež, dorast, slobodní

   

  BOŽÍ PLÁN PRE MLADÝCH

  Boh má pre mladých v dome Božom svoje miesto: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou“ (1Tim 4:12a).
  Boh má pre mladých ľudí pre život ciele a zámery: „Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti.“ (Ž 127:4)

  ŽIVOTNÉ ROZHODNUTIA

  Za dobré priateľstvá, správny výber školy, zamestnania, životného partnera, služby pre Pána.
  Aby nešli s prúdom tohto sveta, ale zachovali si biblické hodnoty podobne, ako Daniel v Babylone.

  VEDÚCI SLUŽIEB

  Modlíme sa za lídrov dorastu G1 a mládeže SPARK. Sú dôležitou súčasťou procesu formovania mladých.
  Modlime za duchovný a osobnostný rast mladých, aby dorastali do „plnosti mužov a žien Božích“ (Ef 4:11-14)

  VYLIATIE BOŽIEHO DUCHA

  „A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia…“ (Sk 2:17).

  DUCHOVNÝ ŽIVOT

  „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote“ (1Tim 4:12). Chráňme srdcia našich mladých našimi modlitbami! (Žid 11:23).

  VZŤAHY A MENTORI

  Kvalitné vzťahy pre mladých sú kľúčové. Nech im Pán dá dobré priateľstvá a vynikajúcich mentorov!
  „Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí“ (Pr 13:20).

  SLOBODNÍ

  Sú dôležitou a plnohodnotnou súčasťou cirkvi. Za zosieťovanie a vytvorenie zdravej komunity, za Boží plán pre ich život, za správne načasovanie partnerského vzťahu.

  EVANJELIZÁCIA A TÁBOR Spark & G1

  Nech nám Pán pridá nových mladých ľudí zo stredných a vysokých škôl.
  Za letný tábor Sparku & G1, aby Pán navštívil mladú generáciu.

  18:45 – 20:30

  Slovensko, vláda, podnikatelia, financie

   

  ZA UDRAVENIE KRAJINY

  „a keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem“ (2Par 7:14)

  ZA AUTORITY PREDO VŠETKÝM

  sa máme modliť za postavených v autorite:
  „aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti” (1Tim 2:1,2).

  ZA BRATISLAVU A SLOVENSKO

  „A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.” (Jer 29:7). Pokoj pre Boží ľud je vztiahnutý k pokoju mesta, do ktorého nás Boh postavil.

  SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVO

  „Spravodlivosť vyvyšuje národ ale hriech je potupou národov “ (Pr 14:34). Modlime sa proti korupcii a bezbožnosti. Keď sa kňaz Áron postavil s kadidlom medzi živých a mŕtvych, rana bola zastavená! (4M 16:48).

  EKONOMIKA A PODNIKATELIA

  Finančnú hojnosť pre cirkev, naše mesto a národ. Modlime sa za správne vedenie krajiny ohľadne ekonomiky
  Múdrosť, ochrana a vedenie pre všetkých, ktorí sú vedení podnikať. „Obchodujte, kým sa nevrátim“ (Lk 19:13)

  HOJNOSŤ PRE KAŽDÉHO VERIACEHO

  Finančnú hojnosť pre každého člena zboru. Boh má prosperitu pre svoj ľud aj uprostred nedostatku:
  „Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal!“ (1M 26:12).

  HOJNOSŤ V BOŽOM DOME

  Verme Bohu za OTVORENIE nebeských prieduchov a VYLIATIA POŽEHNANIA až prehojne, aby sme vždy a vo všetkom mali hojnosť pre seba, rodiny, cirkev, misiu i núdznych (Mal 3:10-12 a 2Kor 9:8-9).

   

  20:30 – 21:15

  Občerstvenie v našej kaviarni. Hokkaido polievka, džúsy, šaláty.

   

  21:15 – 22:30

  Hľadanie Pána

   

  Ž 37:4 “Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme.”

  Budeme hľadať jeho tvár ohľadne Božích plánov pre naše životy i pre náš zbor na rok 2023

  Budeme volať k Bohu za jednotlivé prielomy a prehlasovať Božie slovo.

  Prineste MODLITEBNÉ PROSBY, budeme žiadať od Hospodina prielom v tých oblastiach.

  Žehnám vám občerstvenie Pánovou prítomnosťou, posilnenie na vnútornom človeku, zdravie pre vaše telo, prosperitu v práci a ešte väčšiu lásku k Spasiteľovi!

  img

  Podporte našu službu!

  Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave