Modlitebno-pôstny týdeň 13.-19.1.2019

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

VYHLASUJEME 7-dňový pôst pre celý zbor! Začíname v pondelok 13.1. a končíme nedeľou 19.1.

Začnime modlitbou a pôstom nielen nový rok 2020, ale aj novú dekádu!

„V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov… A pozdvihol som svoje oči a videl som…” (Dan 10:2,3, 5).

  1. Počas pôstu a modlitby zreteľnejšie vidíme v duchovnom svete. Dokážeme ľahšie uchopiť Božie odpovede.
  2. Počas pôstu a modlitby víťazíme v duchovnom zápase. Boh počul Danielovu modlitbu už v prvý deň, „Neboj sa, Danielu, lebo od prvého dňa… uslyšané sú tvoje slová, a ja som prišiel príčinou tvojich slov” (v. 12); Boh však potreboval, aby v modlitbe a pôste VYTRVAL, až dokiaľ nebude porazené „knieža perzského kráľovstva“ (v. 13).

Od pôstu a modlitieb očakávame, že BOH ZMENÍ NÁS a zažijeme PRIELOMY A ODPOVEDE Z NEBA.

Očakávame Rechobót, „upriestranenie“ (1M 26:22) a rast Božej slávy, v ktorej neobstoja žiadni „dágonovia“ (1Sam 5:1-4)

Materiály o pôste, ktoré vám chceme dať k dispozícii:

Podrobný program (pdf):

Domáci zbor, posvätenie, prebudenie

Modlitby vedie Katka Čuříková, Peter Čuřík, Andrej Rudolf

 

NÁDHERA CIRKVI

Cirkev je nádherné miesto! „A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň“ (Sk 2:46,47). „A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša“ (Sk 4:32).

JEDNOTA CIRKVI

Jednota je kľúčovým faktorom prebudenia. Cirkev, ktorá žije v jednote Ducha, je miestom „prikázaného života a požehnania“ (Ž 133, 1Pet 3:17, Mt 18:18-20).

AUTORITA CIRKVI

Boh dáva cirkvi úžasnú autoritu! Využime ju! Božie najslabšie je silnejšie ako diablovo najsilnejšie. Čokoľvek rozviažeme alebo zviažeme, to bude rozviazané alebo zviazané na zemi (Mt 16. kap).

SVÄTOSŤ A UČENÍCTVO

Boh chce pozdvihnúť učeníkov, ktorí budú odvážnymi bojovníkmi ako „vojnové kone“ (p. Srini, KV 2016). Prosme za rast veriacich a nových služobníkov (Gal 4:19, Ef 4:11-16).
Prosme za zlomenie PÚT NEPRÁVOSTI a oslobodenie zajatcov (Lk 4:19).

NADPRIRODZENÉ VEDENIE A DARY

Keď sa postili a modlili v Antiochii, Duch Svätý k nim prehovoril: „nože mi oddeľte Barnabáša a Saula…“. Medzi pôstom a Božím vedením je úžasné prepojenie (Pozri aj Sk 10, keď sa modlil stotník, „videl zreteľne vo videní“).
Budeme prosiť o rozhojnenie darov Ducha, „kto hovorí v jazykoch nech prosí, aby aj prorokoval“.

SLUŽBY V CIRKVI

Za chváliaci tím, nedeľnú školu, domáce skupiny, vydavateľstvo, financie, podnikateľov, kazateľov a učiteľov v zbore, evanjelistov, BETA kurz, ďalšie služby v zbore, za cirkev v Uppsale a kongres Slova života.

RAST V POMAZANÍ A V POČTE

Modlime sa za rast cirkvi v každej oblasti, za pomazanie na rozmnoženie lídrov, zdrojov, členov.
„…A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň“ (Sk 2:47). Túžime rozšíriť svoje stany a PRIJAŤ NOVÉ DUŠE.

Evanjelizácia, misia a služba

Modlitby vedie Martin Hunčár, Oto Illeš, Beatka Singhofferová, Ivan Kramárek

 

EVANJELIZÁCIA a nové nápady ako osloviť neveriacich

„PÁN PRIDÁVAL cirkvi zachránených každý deň“ (Sk 2:47). Neskôr sa učeníci dokonca MNOŽILI. Noví veriaci privádzali k Pánovi ďalších. Vlna evanjelizácie! 1 zaženie tisíc, no 2 desaťtisíc!
Evanjelizácie prostredníctvom médií: YouTube SŽ, Podkast, Rádio 7, Instagram, Web stránka, časopis Víťazný život
Mr 16:15, 20 „Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu… A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen!“ Kážte a očakávajte pri tom DIVY.

Oslovme v roku 2020 hľadajúcich!

Nech nás Boh privedie k ľuďom, ktorí sú hladní po Ňom. Za žatvu pre rok 2020;
Nedeľné bohoslužby, Evanjelizácie vonku, Alfa kurzy, Osobné kontakty. Vieme, že len Boh vie ľudí pritiahnuť k sebe.

Služba našej komunite

Modlitba za spasenie blízkych, susedov a ľudí, s ktorými prichádzaš do kontaktu v komunite, kde žiješ.

ZA ROBOTNÍKOV

Za nových robotníkov do žatvy – žatvy je totiž mnoho! Nech Pán pridá viac ako očakávame! (Pozri Mt 9:37,38).

DOMÁCE SKUPINY

Rast domácich skupín. „A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista… A v tých dňoch, keď sa množili učeníci“ (Sk 5:42 a 6:1a).
Boh zjavuje „vo veľkom zhromaždení“ svoj majestát, na domácich skupinách svoje otcovstvo; potrebujeme OBOJE.

MISIJNÉ SKUPINY

Za misijné skupiny: Nitra, B. Bystrica, B. Štiavnica, Sereď, Žilina, Michalovce, Komárno, Prievidza i za ďalšie dvere, ktoré nám Pán otvára. Za posilnenie vedúcich a spasenie duší.

SLUŽBA NÚDZNYM A MISIA

„A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec!“ (Mt 24 :14).
Práca s núdznymi v Bratislave, misia v Ugande, „English speaking“, rusky hovoriaci a ďalší cudzinci v BA.
Práca Operácia Vianočné dieťa – OVD a služba vo väzniciach a reedukačných centrách.

Cirkev, rodina a Izrael

Modlitby vedie Peter a Katka Čuříkovci, Danka Vráblová, Zdenka Dubanová

 

CIRKEV MÁ VPLYV

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16:18). „Sme soľou a svetlom sveta“ (Mt 5:13,14). Soľ zabraňuje rozkladu a svetlo ukazuje cestu v temnote.

SLUŽBA CHVÁL

Boh dal Jozafatovi víziu, aby dal v boji do predných línii chváličov. Keď tak urobil, Boh im dal veľké víťazstvo (2Par 20). Za hudobníkov, spevákov, nových slúžiacich, Deň pre Izrael, pomazanie v službe, ochranu rodín.

DETSKÁ SLUŽBA

„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6).
Veríme Bohu za trvalé ovocie. Služba nedeľnej školy, učitelia NŠ, krst Duchom Svätým, detský tábor.

RODINY

Zdravé rodiny sú základom zdravej cirkvi a spoločnosti. Sám Boh bojuje za manželstvá (Kaz 4:12, Žid 13:4) a za rodiny (Ž 128:3). Boh dáva plodnosť a vidí deti ako požehnanie.

Odovzdávanie viery DEŤOM

„aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom“ Rodina je najlepším miestom pre odovzdávanie viery. Zdravie rodiny je dobrým predpokladom pre rast Kráľovstva. (Ž 78:6)

Spasenie rodín

„Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi” (Joz 24:15). Verme Pánovi za spasenie celých rodín (Sk 16:31). Naša modlitba je ako červený povrázok z príbytku Rachab – keď vošli príbuzní pod jej strechu, boli zachránení.

FINANCIE

Finančnú hojnosť pre každého člena zboru, rodiny, slobodných, seniorov, podnikateľov. Nech Boh požehná svoj ľud tak, ako požehnal Izáka, ktorý prosperoval aj v zemi hladu (Gen 26).
Mal 3:10-12
2Kor 9:8-9
Verme Bohu za OTVORENIE nebeských prieduchov a VYLIATIA POŽEHNANIA až prehojne, aby sme vždy a vo všetkom mali hojnosť pre seba, rodiny, cirkev, misiu i núdznych.

IZRAEL

Ak žehnáme Izraelu, budeme požehnaní! Boh nezabudol na svoju zmluvu s Izraelom a stále má plány pre ich krajinu aj židovský národ. „Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!” (Ž 122:6)

Voľby, Slovensko, kresťanskí podnikatelia

Modlitby vedie Ondrej Chrobák, Ivonka Chrobáková, Marek Machata

 

VOĽBY 29.2.

V 1Tim 2:1, 2 hovorí, že predo všetkým sa máme modliť za postavených v autorite, „aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti”

Naša krajina

“A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.” (Jer 29:7). Pokoj pre Boží ľud je vztiahnutý k pokoju mesta, do ktorého nás Boh postavil.

Spravodlivosť a vymožiteľnosť práva

„Spravodlivosť vyvyšuje národ ale hriech je potupou národov ” (Pr 14:34). Modlime sa proti korupcii a bezbožnosti. Ako kňaz Áron s kadidlom, aj my môžeme v modlitbe stáť v medzere, medzi živými a mŕtvymi a zastaviť smrť a šírenie bezbožnosti (4M 16:48).

FINANCIE

Finančnú hojnosť pre podnikateľov, stratégie, správne rozhodnutia.
Nové podnikateľské aktivity. Zlomenie generačných prekliatí chudoby a nedostatku.
Otvorenie nebeských prieduchov nad rodinami, jednotlivcami, podnikateľmi, našim zborom.

EKONOMIKA

Finančnú hojnosť pre mesto, región a národ. Nové pracovné miesta a vyplatenie „zadržanej mzdy“. Prosperita pre Boží ľud: „Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal!“ (1M 26:12).

Dorast, mládež, slobodní, vzťahy

Modlitby vedie Tomáš Šimko, Ivanka a Janko Laurovičovci, Janka Hrivnáková, Peter Čuřík junior

 

Ž 127:4

„Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti.“

Dan 1:17, 20
Dan 2:20-22, 27-30

Dorast a mládež sú generáciou budúcich lídrov; Boh požehnal Daniela a jeho priateľov v Babylone 10 násobne.
Pre mladých chceme oboje: Múdrosť a zručnosť vo veciach sveta, rovnako aj duchovnú silu a hlboký vzťah s Bohom.

Za vedúcich služieb

Modlíme sa za lídrov dorastu a mládeže. Modlime sa za otcov a matky, ktorí budú pre nich dobrými vzormi.

DUCHOVNÉ PREBUDENIE

„A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia…“ (Sk 2:17).

Veríme, že mladí môžu mať videnia, sny, duchovné dary, aby objavili Božie plány pre svoj život.
Prosme za posvätenie, učeníctvo, vzťahy a správny výber stredných, vysokých škôl, biblických vzdelávaní.

VZŤAHY

Kvalitné vzťahy pre mladých sú kľúčové – Boh to pre nich v cirkvi má!
Budeme sa modliť aj za tých, ktorí sú „single“, za správne priateľstvá, budúce manželstvá.

REACH OUT

Chceme osloviť mladú generáciu evanjeliom. Nové duše do služby mládeže a dorastu.
Modlíme sa aj za mladých, ktorí vyrástli v kresťanských rodinách.

Občerstvenie v kaviarni

Hokkaido polievka, zeleninový šalát, ovocná šťava

Hľadanie Pána

Celý zbor s pastorom Petrom Čuříkom

 

Mt 6:33

Chceme nado všetko hľadať Pána a dať mu prvé miesto. Jeho Kráľovstvo MÁ pre nás NAJVYŠŠIU PRIORITU.

Ž 37:4

“Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme.”

DYCHTIVO TÚŽIME SPOZNAŤ JEHO

Zacheus DYCHTIVO zatúžil spoznať „kto je Ježiš“. Táto túžba nezostala bez odozvy. Ježiš povedal: „Dnes MUSÍM zostať v tvojom dome!“ (Lk 19). Ježiš ešte stále reaguje na hlad našich sŕdc.

Budeme hľadať jeho tvár ohľadne plánov pre naše osobné životy i pre zbor na rok 2019.

Budeme volať k Bohu za jednotlivé prielomy a prehlasovať Božie slovo.

Prineste MODLITEBNÉ PROSBY, budeme žiadať od Hospodina prielom v tých oblastiach.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave