Modlitebno-pôstny týdeň 11.-17.1.2021

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

VYHLASUJEME 7-dňový DANIELOV pôst pre celý zbor! Začíname v pondelok 11.1. a končíme nedeľou 17.1.

„V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov… A pozdvihol som svoje oči a videl som…” (Dan 10:2,3, 5).

Povzbudzujeme k 7 dňovému zeleninovému pôstu, teda bez mäsa a sladkostí, prípadne k 1-3 dňovému na tekutinách.

 1. Počas pôstu a modlitby zreteľnejšie vidíme v duchovnom svete. Dokážeme ľahšie uchopiť Božie odpovede.
 2. Počas pôstu a modlitby víťazíme v duchovnom zápase. Boh počul Daniela už v prvý deň, ale potreboval, aby v modlitbe a pôste VYTRVAL, až dokiaľ nebude porazené “knieža perzského kráľovstva (v. 13).

Materiály o pôste, ktoré vám chceme dať k dispozícii:

Modlitebná prosba

Pošlite nám svoje modlitebné prosby, budeme sa za ne počas modlitebno-pôstneho týždňa prihovárať. Zvlášť ich predložíme pred Pána v piatok večer na Zoom modlitebnej a počas rannej nedeľnej bohoslužby na záver pôstneho týždňa.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Podrobný program:

  Každý večer od pondelka do piatka, od 19:00-20:30 budeme mať ZOOM modlitebnú (link ste dostali e-mailom, prípadne nás kontaktujte a radi vám ho zašleme) s takýmito témami:

  Domáci zbor a duchovné prebudenie

  Modlitby vedie Katka Čuříková, Peter Čuřík, Andrej Rudolf, Martin Hunčár

   

  DUCHOVNÁ BDELOSŤ

  Aby sme nabrali dostatok oleja do našich nádob! Aby sme nepodriemali ako bláznivé panny, ale stále boli majákom v temnote pre tento svet (Mt 25 a Mt 5:13-15).

  JEDNOTA CIRKVI

  Jednota je kľúčovým faktorom prebudenia. Keď Boh vidí, že bratia prebývajú v JEDNOTE, zvoláva: “hľa, aké dobré a milé je to!” Cirkev, ktorá žije v jednote Ducha, je miestom “prikázania života a požehnania” (Ž 133).

  SVÄTOSŤ A UČENÍCTVO

  Niet prebudenia bez svätosti. Nech Pán vyleje veľkú bázeň na svoj ľud (Sk 5:11).
  Boh chce pozdvihnúť učeníkov, odvážnych bojovníkov, ako 318 mužov, zrodení v dome Abraháma (1M 14:14).
  Prosme za zlomenie PÚT NEPRÁVOSTI a oslobodenie zajatcov (Lk 4:19).

  BOŽIA LÁSKA A VZŤAHY

  Neexistuje silnejšie puto, než Božia láska. Práve v týchto časoch sa potrebujeme starať o duše, nedovoliť nepriateľovi, aby nás izoloval. „v bratskej láske buďte navzájom k sebe nežní, v úcte jedny druhých predchádzajúci“ (Rim 12:10).

  NADPRIRODZENÉ VEDENIE A DARY

  Uvoľnenie darov Ducha Svätého do našich osobných životov a cirkvi. Pavol hovorí, aby sme sa „horlivo usilovali o duchovné dary“ (1Kor 14:1). Prosme za vedenie Božím Duchom v roku 2021!

  SLUŽBA CHVÁL A SLUŽOBNÍCI

  Jozafat postavil do čela svojho vojska chváličov a bitvu VYHRALI (2Par 20). Modlime sa za služobníkov vo chválach.
  Modlime sa za tých, ktorí stoja v prvých líniách. Za pastorov a ďalších slúžiacich, ktorí sú terčom pre nepriateľa.

  SLUŽBY V CIRKVI

  Za chváliaci tím, nedeľnú školu, domáce skupiny, ďalšie služby v zbore, za vydavateľstvo, financie, podnikateľov, kazateľov a učiteľov, evanjelistov, za cirkev v Uppsale.

  RAST V POMAZANÍ A V POČTE

  Modlime sa za rast cirkvi v každej oblasti, za pomazanie na rozmnoženie lídrov, zdrojov, duší.
  Keď uverili veľký počet duší v Antiochii, Barnabáš sa zaradoval, lebo „uvidel tú milosť Božiu!“ (Sk 11:23).

  Evanjelizácia, misia a služba

  Modlitby vedie Martin Hunčár, Oto Illeš, Ivan Kramárek, Mirka Miškovicová

   

  OSOBNÁ EVANJELIZÁCIA

  Nech nás Boh privedie k ľuďom, ktorí sú hladní po Ňom.
  Operácia „Andrej“. Andrej prvý prijal Krista a priviedol k nemu svojho brata Petra – rozmnoženie (Jn 1:43-45).

  EVANJELIZÁCIA MOCOU

  Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu… A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen!“ Kážte a očakávajte pri tom DIVY.

  SLUŽBA NAŠEJ KOMUNITE

  Modlitba za spasenie blízkych, susedov, kolegov a ľudí, s ktorými prichádzaš do kontaktu v komunite, kde žiješ.

  EVANJELIZÁCIA POMOCOU MÉDIÍ

  Obrovské možnosti v technológiách:
  Prostredníctvom médií: YouTube SŽ, Web stránka, Podcast, sociálne siete IG a FB, Rádio 7, časopis Víťazný život.

  ZA ROBOTNÍKOV A SLUŽBU NA ULICE

  Za nových robotníkov do žatvy – žatvy je totiž mnoho! Nech Pán pridá viac ako očakávame! (Pozri Mt 9:37,38).
  Za službu na uliciach. Evanjelizačný tím okolo Ota Illéša.

  DOMÁCE SKUPINY

  Rast domácich skupín. „A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista… A v tých dňoch, keď sa množili učeníci“ (Sk 5:42 a 6:1a).

  MISIJNÉ SKUPINY

  Za misijné skupiny: Nitra, B. Bystrica, B. Štiavnica, Sereď, Žilina, Michalovce, Komárno, Prievidza i za ďalšie dvere, ktoré nám Pán otvára. Za posilnenie vedúcich a spasenie duší.

  SLUŽBA NÚDZNYM A MISIA

  Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme!“ (Sk 1:8). Misia v našom Jeruzaleme, aj do posledných končín zeme.
  Práca s núdznymi, misia v Ugande, misia Uppsaly, ďalšie služby (OVD), English speaking, rusky hovoriaci v Bratislave.

  Cirkev, rodina a Izrael

  Modlitby vedie Peter a Katka Čuříkovci, Samira Ácsová a Martin Hunčár, Peťo a Andrejka Švecovci

   

  BOH MILUJE SVOJU CIRKEV

  A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16:18).
  Ježiš SÁM stavia svoju cirkev. Milujme to, čo miluje ON.

  AUTORITA A VPLYV CIRKVI

  Boh dal cirkvi právo zväzovať a rozväzovať. „Všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj v nebi!“ (Mt 18:18)
  Obnovenie múrov, ktoré boli „spálené“. Posilnenie pre pastorov a slúžiacich v dome Božom.
  Božie otvorené dvere pre cirkev: „lebo sú mi otvorené veľké dvere a účinné“ (1Kor 16:9).

  RODINY

  Zdravé rodiny sú základom zdravej cirkvi a spoločnosti. Sám Boh bojuje za manželstvá (Kaz 4:12, Žid 13:4) a za rodiny (Ž 128:3). Boh dáva plodnosť a vidí deti ako požehnanie.

  SPASENIE RODÍN

  Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi” (Joz 24:15). Verme Pánovi za spasenie celých rodín (Sk 16:31). Naša modlitba je ako červený povrázok z príbytku Rachab – keď vošli príbuzní pod jej strechu, boli zachránení.

  ODOVZDÁVANIE VIERY DEŤOM

  aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom“ Rodina je najlepším miestom pre odovzdávanie viery (Ž 78:6)

  DETSKÁ SLUŽBA

  Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6).
  Veríme Bohu za trvalé ovocie. Služba nedeľnej školy, učitelia NŠ, krst Duchom Svätým, rodičia, detský tábor.

  FINANCIE

  Finančnú hojnosť pre každého člena zboru, rodiny, slobodných, seniorov, podnikateľov.
  Zvlášť za tých, ktorí boli postihnutí obmedzeniami pandémie, či stratili prácu.

  Mal 3:10-12
  2Kor 9:8-9

  Verme Bohu za OTVORENIE nebeských prieduchov a VYLIATIA POŽEHNANIA až prehojne, aby sme vždy a vo všetkom mali hojnosť pre seba, rodiny, cirkev, misiu i núdznych.

  IZRAEL

  Ak žehnáme Izraelu, budeme požehnaní! Boh nezabudol na svoju zmluvu s Izraelom.
  Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!” (Ž 122:6)

  BOŽÍ PLÁN PRE IZRAEL

  Ježiš sa vráti na do Jeruzalema na Olivetskú horu. Bez ohľadu na verejnú mienku, Židia sú ľudom budúcnosti!
  Modlime sa za naplnenie Božích plánov pre ich krajinu a pre ich ľud. V posledných časoch hrajú kľúčovú rolu.

  Slovensko, vláda, podnikatelia

  Modlitby vedie Peter Čuřík, Ondrej Chrobák, Ivonka Chrobáková

   

  PROTI PANDÉMII A ZA UZDRAVENIE KRAJINY

  Keby Boh zavrel nebo a dopustil by na zem mor, vyzýva svoj ľud: „a keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem“ (2Par 7:14).

  ZA AUTORITY

  PREDO VŠETKÝM sa máme modliť za postavených v autorite, „aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti” (1Tim 2:1,2).

  ZA BRATISLAVU A SLOVENSKO

  A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.” (Jer 29:7). Pokoj pre Boží ľud je vztiahnutý k pokoju mesta, do ktorého nás Boh postavil.

  SPRAVODLIVOSŤ A VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA

  Spravodlivosť vyvyšuje národ ale hriech je potupou národov” (Pr 14:34). Modlime sa proti korupcii a bezbožnosti. Ako kňaz Áron s kadidlom, aj my môžeme v modlitbe stáť v medzere, medzi živými a mŕtvymi a zastaviť smrť a šírenie bezbožnosti (4M 16:48).

  FINANCIE

  Finančnú hojnosť pre podnikateľov, stratégie, správne rozhodnutia.
  Nové podnikateľské aktivity. Zlomenie generačných prekliatí chudoby a nedostatku.

  EKONOMIKA

  Finančnú hojnosť pre mesto, región a národ. Nové pracovné miesta a vyplatenie „zadržanej mzdy“.
  Prosperita pre Boží ľud: „Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal!“ (1M 26:12).

  Dorast, mládež, slobodní, vzťahy

  Modlitby vedie Tomáš Šimko, Janči Laurovič, Janka Hrivnáková, Peter Čuřík junior

   

  MLADÍ ĽUDIA SÚ BUDÚCNOSŤOU

  Boh má pre mladých v dome Božom svoje miesto: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou“ (1Tim 4:12a).
  Boh má pre mladých ľudí pre život ciele a zámery: „Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti.“ (Ž 127:4)

  ŽIVOTNÉ ROZHODNUTIA

  Za dobré priateľstvá, správny výber školy, zamestnania, životného partnera, služby pre Pána.
  Aby nešli s prúdom tohto sveta, ale zachovali si biblické hodnoty podobne, ako Daniel v Babylone.

  VEDÚCI SLUŽIEB

  Modlíme sa za lídrov dorastu G1 a mládeže SPARK. Sú dôležitou súčasťou procesu formovania mladých.
  Modlime za duchovný a osobnostný rast mladých, aby dorastali do „plnosti mužov a žien Božích“ (Ef 4:11-14).

  VYLIATIE BOŽIEHO DUCHA

  A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia…“ (Sk 2:17).

  POSVÄTENIE „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote“ (1Tim 4:12). Naše modlitby pôsobia podobne, ako modlitby Jochebed ochránili Mojžiša v rieke Níl.

  VZŤAHY

  Kvalitné vzťahy pre mladých sú kľúčové: v cirkvi, v školách a zamestnaniach.
  Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí“ (Pr 13:20).

  SLOBODNÍ

  Sú dôležitou a plnohodnotnou súčasťou cirkvi. Za Boží plán, vzťahy, život s Kristom a kvalitnú komunitu.
  Mnohí majú pred sebou ešte manželstvo, niektorí sú povolaní, aby Bohu slúžili ako single.

  REACH OUT

  Chceme osloviť nových mladých ľudí! Skupinky na školách a noví služobníci do tímov.
  Mladí, ktorí vyrastali v kresťanských rodinách sú obrovským potenciálom, ale aj so špecifickými zápasmi.

  img

  Podporte našu službu!

  Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave