Modlitebno-pôstny týždeň 10.-16.1.2022

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

VYHLASUJEME 7-dňový DANIELOV pôst pre celý zbor! Začíname v pondelok 10.1. a končíme nedeľou 16.1.

„V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov… A pozdvihol som svoje oči a videl som…” (Dan 10:2, 3, 5).

Povzbudzujeme k 7 dňovému zeleninovému pôstu, teda bez mäsa a sladkostí, prípadne k 1-3 dňovému na tekutinách.

 1. Počas pôstu a modlitby zreteľnejšie vidíme v duchovnom svete. Dokážeme ľahšie uchopiť Božie odpovede.
 2. Počas pôstu a modlitby víťazíme v duchovnom zápase. Boh počul Daniela už v prvý deň, ale potreboval, aby v modlitbe a pôste VYTRVAL, až dokiaľ nebude porazené “knieža perzského kráľovstva (v. 13).

Materiály o pôste, ktoré vám chceme dať k dispozícii:

Modlitebná prosba

Pošlite nám svoje modlitebné prosby, budeme sa za ne počas modlitebno-pôstneho týždňa prihovárať. Zvlášť ich predložíme pred Pána v piatok večer na Zoom modlitebnej a počas rannej nedeľnej bohoslužby na záver pôstneho týždňa.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Podrobný program:

  Každý večer od pondelka do piatka, od 19:00-20:30 budeme mať ZOOM modlitebnú (link ste dostali e-mailom, prípadne nás kontaktujte a radi vám ho zašleme) s takýmito témami:

  Domáci zbor a duchovné prebudenie, prielomy

   

  CIRKEV JE STĹPOM PRAVDY

  Cirkev je Boží dom a stĺp pravdy. „V dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy“ (1Tim 3:15) Pánovi nesmierne záleží na jeho dome! Ježiš povedal, že „horlivosť za Boží dom ho zožiera!“

  JEDNOTA CIRKVI

  Jednota je kľúčovým faktorom prebudenia. Keď bratia prebývajú v JEDNOTE, Boh hovorí: „hľa, aké dobré a milé je to!“ Cirkev, ktorá žije v jednote Ducha, je miestom „prikázania života a požehnania“ (Ž 133).

  SVÄTOSŤ A UČENÍCTVO

  Niet prebudenia bez svätosti. Nech Pán vyleje veľkú bázeň na svoj ľud (Sk 5:11).
  Odovzdávajme ďalej, čo sme zadarmo prijali od Pána: „To, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť“ (2Tim 2:2).
  Prosme za zlomenie PÚT NEPRÁVOSTI a oslobodenie zajatcov (Lk 4:19).

  BOŽIA LÁSKA A VZŤAHY

  Neexistuje silnejšie puto, než Božia láska. Boh ju vylial do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého (Rim 5:5). Uvoľňujeme Agapé: „v bratskej láske buďte navzájom k sebe nežní, v úcte jedny druhých predchádzajúci“ (Rim 12:10).

  NADPRIRODZENÉ VEDENIE A DARY

  Uvoľnenie darov Ducha Svätého v cirkvi. Pavol hovorí, aby sme sa „horlivo usilovali o duchovné dary“ (1Kor 14:1). Prorocké vedenie pre celý zbor v roku 2022!

  SLUŽBA CHVÁL A SLUŽOBNÍCI

  Keď Jozafat postavil do čela svojho vojska chváličov, Izrael bitku VYHRAL napriek presile nepriateľa (2Par 20). Modlime sa za služobníkov vo chválach. Modlime sa za tých, ktorí stoja v prvých líniách.

  ZA PASTOROV A SLUŽBY V CIRKVI

  Pavol žiada cirkev o modlitby za seba: „I za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo evanjelia(Ef 6:19). Modlime sa za všetkých slúžiacich: nedeľnú školu, domáce skupiny, za všetky služby v zbore, za vydavateľstvo, za cirkev v Uppsale.

  RAST V POMAZANÍ A V POČTE

  Uvoľnenie pomazania Ducha Svätého na posledné časy. Nech máme vo svojich svietnikoch „extra olej (Mt 25). Nech Pán pridáva zachránených a učeníkov podobne, ako v ranej cirkvi, kde sa „množili učeníci veľmi(Sk 6:7).

  Evanjelizácia, misia a služba

   

  OSOBNÁ EVANJELIZÁCIA

  Nech nám Pán v r. 2022 otvorí dvere k ľuďom, ktorí sú po ňom hladní: „a počúvala nejaká žena, menom Lýdia… ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavol(Sk 16:14). Vyžiadaj si od Pána spasenie duší pre tento rok!

  EVANJELIZÁCIA MOCOU

  Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu… A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen!“ V roku 2022 budeme kázať a Pán bude Slovo potvrdzovať divmi!

  EVANJELIZÁCIA POMOCOU MÉDIÍ

  Prostredníctvom: YouTube SŽ, Web stránka, Podcast, sociálne siete IG a FB, Rádio 7, časopis Víťazný život, kniha Naroď sa znova, web stránky pre hľadajúcich, prienik sekulárnych médií.

  ZA ROBOTNÍKOV A SLUŽBU NA ULICE

  Žatvy je mnoho, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy(Mt 9:37, 38). Boh je Pánom žatvy a má dostatok robotníkov aj pre posledné časy! Za službu evanjelizačného tímu Ota Illéša.

  DOMÁCE SKUPINY

  Rast domácich skupín. „A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista… A v tých dňoch, keď sa množili učeníci“ (Sk 5:42 a 6:1a).

  MISIJNÉ SKUPINY

  Za naše zbory: Prievidza, Nitra, B. Bystrica, B. Štiavnica a misijné skupiny: Sereď, Žilina, Michalovce, Komárno, Prievidza. Za posilnenie vedúcich a spasenie duší. Modlime sa tiež za našich partnerov a „elektronickú rodinu“ po celom Slovensku.

  SLUŽBA NÚDZNYM A MISIA

  Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme!“ (Sk 1:8). Služba OVD, Kresťania v meste (KvM), GF&H v Ugande, misia Uppsalského zboru, služba Mirky Miškovicovej v Indii, rusky hovoriaci v Bratislave, zakladanie zborov SR.

  Cirkev, rodina a Izrael

   

  BOŽIA CIRKEV BUDE VÍŤAZIŤ

  A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16:18). Ani samotné brány pekla neobstoja pred Cirkvou živého Boha!

  AUTORITA A VPLYV CIRKVI

  Boh dal cirkvi právo zväzovať a rozväzovať. „Všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj v nebi!“ (Mt 18:18)
  Božie otvorené dvere pre cirkev v r. 2022: „lebo sú mi otvorené veľké dvere a účinné“ (1Kor 16:9).

  RODINY A ĎALŠIE GENERÁCIE

  Zdravé rodiny sú základom zdravej cirkvi a spoločnosti. Boh je autorom manželstva a rodiny (Kaz 4:12, Žid 13:4)! Boh naplánoval požehnanie aj do ďalších generácií: „Hľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, jeho plácou plod života. Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti (Ž 127:3, 4).

  SPASENIE RODÍN

  Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi” (Joz 24:15). Verme Pánovi za spasenie celých rodín (Sk 16:31). Naša modlitba je ako červený povrázok z príbytku Rachab – keď príbuzní vošli pod jej strechu, všetci boli zachránení.

  ODOVZDÁVANIE VIERY DEŤOM

  aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom“ (Ž 78:6). Rodina je najlepším miestom pre odovzdávanie viery!

  DETSKÁ SLUŽBA

  Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6).
  Veríme Bohu za trvalé ovocie našej práce. Služba nedeľnej školy, učitelia NŠ, duchovný život našich detí, detský tábor.

  IZRAEL

  Ak žehnáme Izraelu, budeme požehnaní! Boh nezabudol na svoju zmluvu s Izraelom.
  Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!” (Ž 122:6)

  BOŽÍ PLÁN PRE IZRAEL

  Ježiš sa vráti na do Jeruzalema na Olivetskú horu. Bez ohľadu na verejnú mienku, Židia sú ľudom budúcnosti!
  Modlime sa za naplnenie Božích plánov pre ich krajinu a pre ich ľud. V posledných časoch hrajú kľúčovú rolu.

  Slovensko, vláda, podnikatelia, financie

   

  PROTI PANDÉMII A ZA UZDRAVENIE KRAJINY

  Boh uprostred ťažkých čias národov, vyzýva svoj ľud k modlitbe: „a keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem“ (2Par 7:14).

  ZA AUTORITY

  PREDO VŠETKÝM sa máme modliť za postavených v autorite, „aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti” (1Tim 2:1,2).

  ZA BRATISLAVU A SLOVENSKO

  A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.” (Jer 29:7). Pokoj pre Boží ľud je vztiahnutý k pokoju mesta, do ktorého nás Boh postavil.

  SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVO

  Spravodlivosť vyvyšuje národ ale hriech je potupou národov” (Pr 14:34). Modlime sa proti korupcii a bezbožnosti. Keď sa kňaz Áron postavil s kadidlom medzi živých a mŕtvych, rana bola zastavená! (4M 16:48)

  EKONOMIKA A PODNIKATELIA

  Finančnú hojnosť pre cirkev, naše mesto a národ. Modlime sa za správne vedenie krajiny ohľadne ekonomiky. Múdrosť, ochrana a vedenie pre všetkých, ktorí sú vedení podnikať. „Obchodujte, kým sa nevrátim(Lk 19:13).

  FINANČNÁ SITUÁCIA

  Finančnú hojnosť pre každého člena zboru. Boh má prosperitu pre svoj ľud aj uprostred nedostatku: „Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal!“ (1M 26:12)

  Mal 3:10-12
  2Kor 9:8-9

  Verme Bohu za OTVORENIE nebeských prieduchov a VYLIATIA POŽEHNANIA až prehojne, aby sme vždy a vo všetkom mali hojnosť pre seba, rodiny, cirkev, misiu i núdznych.

  Mládež, dorast, slobodní

   

  BOŽÍ PLÁN PRE MLADÝCH

  Boh má pre mladých v dome Božom svoje miesto: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou“ (1Tim 4:12a).
  Boh má pre mladých ľudí pre život ciele a zámery: „Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti“ (Ž 127:4).

  ŽIVOTNÉ ROZHODNUTIA

  Za dobré priateľstvá, správny výber školy, zamestnania, životného partnera, služby pre Pána.
  Aby nešli s prúdom tohto sveta, ale zachovali si biblické hodnoty podobne, ako Daniel v Babylone.

  VEDÚCI SLUŽIEB

  Modlime sa za lídrov dorastu G1 a mládeže SPARK. Sú dôležitou súčasťou procesu formovania mladých.
  Modlime za duchovný a osobnostný rast mladých, aby dorastali do „plnosti mužov a žien Božích“ (Ef 4:11-14).

  VYLIATIE BOŽIEHO DUCHA

  A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia…“ (Sk 2:17).

  DUCHOVNÝ ŽIVOT

  Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote“ (1Tim 4:12). Chráňme srdcia našich mladých našimi modlitbami! (Žid 11:23).

  VZŤAHY A MENTORI

  Kvalitné vzťahy pre mladých sú kľúčové. Nech im Pán dá dobré priateľstvá a vynikajúcich mentorov!
  Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí“ (Pr 13:20).

  SLOBODNÍ

  Sú dôležitou a plnohodnotnou súčasťou cirkvi. Za zosieťovanie a vytvorenie zdravej komunity, za Boží plán pre ich život, za správne načasovanie partnerského vzťahu.

  EVANJELIZÁCIA A TÁBOR Spark & G1

  Sme univerzitné mesto! Nech nám Pán pridá nových mladých ľudí zo stredných a vysokých škôl.
  Za letný tábor Sparku & G1, aby Pán znova navštívil mladú generáciu.

  img

  Podporte našu službu!

  Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave