Ver vo vyššiu realitu!

Žijeme vo svete, ktorý sa nás snaží ovplyvniť mnohorakými spôsobmi. Neustály stres, náhle choroby nás, či niekoho blízkeho a hrozba hospodárskej krízy sú niektoré z príkladov. Toto všetko sa nesnaží tlačiť len na nekresťanov, ale ak chceme byť naozaj úprimní, o nič menej to platí aj o nás – ktorí poznajú Ježiša Krista. To je možno aj jeden z dôvodov, prečo nachádzame v Biblii tak veľakrát Božie povzbudenie ku nám: „Neboj sa!” Podobnými slovami nás povzbudzuje aj apoštol Pavel: „Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena!” (Židom 10:35).

Pokiaľ si nedáme pozor, tak môžeme veľakrát upadnúť do podobných pochybností a beznádeje ako svet. Čo je teda kľúčom k víťaznému kresťanskému životu? Verím, že jeden z takýchto kľúčov nachádzame vo 4. kapitole Listu Rimanom, kde apoštol Pavel uvádza príbeh Abraháma. Vo veršoch 19-21 čítame: „A (Abrahám) neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo – veď mal asi sto rokov – a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť.” Prvou vecou, ktorú v tomto texte vidíme, je skutočnosť, že Abrahám nepotláča prirodzenú realitu. Čítame, že hľadel na svoje odumreté telo. To, ho však nemohlo odradiť od toho, aby videl takisto aj inú realitu, ktorú považoval za vyššiu ako tú fyzickú.

Podobne ani ty nemusíš zapierať fyzické skutočnosti ako napr., že si chorý, alebo sa ti finančne nedarí. Vidíme tu zreteľne, že Abrahám mohol slobodne hľadieť na svoju slabosť a neschopnosť a aj napriek tomu neoslabnúť vo svojej viere. Abrahám vedel, že tu existuje vyššia realita. Ďalej čítame, že dal slávu Bohu a bol pevne presvedčený, že Ten, ktorý mu dal zasľúbenie, že bude mať syna je schopný ho aj naplniť. Ľudia dávajú často krát rozličné sľuby, avšak len zriedkakedy ich aj dodržia. Nie tak Boh! Ak poznáme Jeho charakter, potom môžeme byť v úplnom pokoji vediac, že je verný a že nie je človek, aby klamal. To znamená, že nielenže je schopný splniť to, čo ti sľúbil, ale to aj chce učiniť! Ako sme už spomínali, existuje nielen fyzická skutočnosť, ale aj skutočnosť duchovná, ktorou je Jeho zmluva, Jeho Slovo a Jeho zasľúbenia, ktoré sú vždy nadradené realite fyzickej. Otázkou je, ktorá z týchto dvoch skutočností prevažuje v tvojom živote.

Chcem ťa povzbudiť k tomu, aby si podobne ako Abrahám videl vyššiu realitu, ako vidia tvoje fyzické oči. Aby si videl uzdravenie tam, kde je momentálne choroba, aby si videl zaopatrenie tam, kde je momentálne nedostatok a aby si videl pokoj, kde sa momentálne nachádza len zmätok a nepokoj. Stane sa to vtedy, keď sa zmocníš tej druhej reality, ktorou je Jeho Slovo! Keď zistíš, čo Boh hovorí do tvojej konkrétnej situácie. Nie je to niečo, čo na teba „spadne” automaticky, ale musíš prijať to semeno do svojho srdca, živiť ho tam, jednať na základe neho a ono svojím časom prinesie vzrast!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave