„Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou…“ (Izaiáš 43:2)

V tomto texte autor používa jedno malé slovíčko, ktoré veľmi ľahko minieme, ak nebudeme čítať pozorne. Avšak práve ono dáva celému veršu úplne iný význam. To slovko je  „keď“. Veľakrát však mylne čítame túto pasáž s „ak“ na začiatku. Izaiáš skúšky, ktoré sú v tomto verši opísané, neuvádza ako možnosť, ale ako skutočnosť. Ako niečo, s čím máme počítať. „Keď pôjdeš…“ Nevieme presne kedy a ako sa v nich ocitneme, avšak Duch Boží nás na ne upozorňuje.

V tejto pasáži prorok hovorí o „vode“, „riekach“ a „ohni“. Všetky tieto obrazy predstavujú skúšky: „vody“ môžu poukazovať na  potopu za dní Noeho, „rieky“ na  prekročenie Červeného mora a Jordána, a „oheň“ na skúšku Danielových priateľov v ohnivej peci. V tomto kontexte sa špecificky jedná o Babylonské zajatie. Išlo o Boží súd ako odpoveď na bezbožnosť ľudu za čias Izaiáša.

Avšak tento obraz prehovára i do súčasnosti. Nikto nie je imúnny voči skúškam a ťažkostiam. Existuje na ne svetská, ale i Božia reakcia. Tá svetská odpoveď je hriešny životný štýl, beznádej a depresia. A ako kresťania sa môžeme niekedy mylne nazdávať, že skúšky sú znakom našej slabej viery, alebo že naše modlitby nie sú dostatočne horlivé, prípadne, že náš duchovný život je nedostatočný.

A aká je Božia odpoveď na skúšky? Hospodin nám ju dáva prostredníctvom proroka, keď hovorí: „Neboj sa!“ Nejedná sa tu o trému, či chvenie žalúdka, ale o vážnu situáciu. Božie „Neboj sa“ platí, keď čelíš smrti blízkej osoby, nevyliečiteľnej chorobe, keď sa udejú závažné zmeny v tvojom živote alebo keď čelíš finančnej kríze. Je nesporné, že všetky tieto udalosti prinášajú so sebou element strachu, avšak aj napriek tomu ti Hospodin hovorí: „Neboj sa!“ Prečo sa nemusím báť? Božie Slovo odpovedá: „Lebo som ťa vykúpil!“ Vykúpiť niekoho znamená zaplatiť zodpovedajúcu cenu za jeho vyslobodenie. Na tomto mieste to nepredstavuje len Egyptské otroctvo a Babylonské zajatie, ale takisto Kristovu obeť na kríži. Hospodin ti hovorí, že ak pôjdeš cez vodu, rieky, či oheň, nemusíš sa báť, lebo si Božím vlastníctvom! Ak je tvoja duša bezpečná v Ježišovi, potom na ničom inom nezáleží. Ak je Hospodin tvoj Pastier, tak potom nebudeš mať nedostatku!

Na druhej strane môžu byť skúšky pre nás aj veľmi prospešné. Oheň je ten, ktorý očisťuje. Všetka nečistota a prímesi zhoria a zostane len čisté zlato. Preto nás Jakub povzbudzuje v prvej kapitole svojho Listu: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ (Jakub 1:2-3).

Žijeme vo veľmi pohnutých dobách. Sám Ježiš predpovedal, že v posledných dňoch „povstane národ proti národu a  kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad i zmätok.“ (Marek 13). Božie Slovo nás však povzbudzuje, že keď toto všetko počujeme, nemusíme sa báť, ale máme pozdvihnúť svoje hlavy, lebo sa priblížilo naše vykúpenie!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave