Zostávaj na Božom vrchu

Vrchy sú miestom, z ktorého sa nám naskytne nový pohľad na krajinu – miestom, odkiaľ vidíme nové priestranstvo a  kde sa cítime byť akosi bližšie k nebesiam a Bohu samotnému.

Taktiež v Biblii zohrávali vrchy a kopce veľmi dôležitú úlohu. Takmer vždy to bolo miesto Božieho zjavenia a jednania s Jeho ľudom. Napríklad ľud Boží putoval po vyjdení z Egypta tri mesiace k vrchu Sinaj, kde sa im zjavil Boh a odovzdal im skrze Mojžiša zákon. Boh sa takisto zjavil na vrchu Karmel. Bolo to práve tu, kde prorok Eliáš vyzval Bálových prorokov, aby žiadali svojho boha o oheň. Nakoľko však tento nebol bohom, Jahve sa dokázal ako Jediný živý Boh, keď Jeho oheň strávil nielen junca, ale aj celý oltár. Podobne žalmista v 121. žalme vyznáva: „Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“ Mojžiša Boh pred jeho smrťou zobral na vrch Nébó, odkiaľ mu ukázal zasľúbenú zem. A Ježiš takisto zvykol pravidelne ešte za tmy chodiť na vrch, aby tam bol so svojím Otcom.

Verím, že Božím plánom pre nás je, aby sme toto miesto Božej prítomnosti objavili. A nielen to. Ale aby sme naň aj vystúpili a zotrvávali na ňom. Je to práve tu, kde zažijeme Božiu ochranu, naplnenie a uvidíme veci z úplne inej perspektívy. Toto je dôvod, prečo sa nás nepriateľ v tomto výstupe snaží zastaviť. Avšak to by nás nemalo odradiť. Je veľmi smutné, že mnohí kresťania zostanú po celý život len na úpätí tohto vrchu, alebo prídu len do jeho polovice. To však nestačí!

Pozrime sa, čo sa stalo, keď sa Izrael rozhodol zostať v takomto stave. V Knihe Exodus čítame o tom, ako sa Hospodin zjavil Mojžišovi na vrchu Sinaj a odovzdal mu Desať prikázaní. Mojžiš strávil v Božej prítomnosti 40 dní a nocí. Keď však už dlho neschádzal z hory, ľud nahovoril Árona, aby im urobil zlatého boha – býčka, ktorý bol bežne uctievaný v Egypte. Oni však o tomto bôžikovi povedali, že je to Boh, ktorý ich vyviedol z otroctva. A ako by nestačilo, že úplne prevrátili obraz Boha, išli ešte ďalej. Klaňali sa mu a obetovali. A nazvali to sviatkom Hospodinovým! Úplne prevrátili Boží obraz a vytvorili si boha, ktorý nemôže ani počuť ani hovoriť. Boha, s ktorým si mohli manipulovať ako sa im zachcelo.

Nepripomína vám to niečo? Dnes máme veľa kresťanov, ktorí stratili Božiu bázeň. Zahrávajú sa s Božím slovom a prispôsobujú si ho podľa toho, ako to vyhovuje ich vlastným predstavám a túžbam. Kde to však začína? V neochote vystúpiť na vrch. Ak nemáme čerstvý obraz Boha, začíname si ho prispôsobovať podľa seba. Pisateľ Listu Židom nás varuje, aby sme nezaostali na našej ceste do Božieho odpočinku tak, ako sa to stalo Izraelcom. A určite nie je žiadna náhoda, že výraz „zaostať“ v pôvodine znamená prísť len do polovice hory alebo byť priemerným.

A s čím sa uspokojíš ty? Stačí ti zostať tam dolu alebo sa rozhodneš vystúpiť až do Jeho prítomnosti?

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave