Vnútorný život lídra

Ježišova priorita

Mar 1:23-34 popisuje jeden veľmi bohatý deň Ježišovho života a služby. Večer sa končil tak, že pri dverách jeho domu sa zhromaždilo celé mesto! (v. 33); (podľa historických odhadov to mohlo byť okolo 3000 ľudí).

Ježiš uzdravoval chorých a oslobodzoval poviazaných až do neskorého večera. Jeho služba bola veľmi „úspešná“. Napriek tomu (alebo práve preto) čítame:

„A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil“ (v. 35).

Ježiš nežil z okolností, ale z rozhodnutí.

Nenabádam ťa, aby si okolnosti ignoroval, prehliadal alebo bagatelizoval. Mnohokrát môžu niečo signalizovať alebo ich jednoducho musíš zahrnúť do svojho rozhodovacieho procesu. Ale na prvom mieste by si sa nemal rozhodovať iba na základe zváženia všetkých okolností; mal by si ich na modlitbe predniesť Pánovi (Fil 4:6) a uprostred nich hľadať Božie vedenie; zvlášť pokiaľ sa jedná o životne dôležité rozhodnutia.

MÚDROSŤ: Čím sme zrelšími ľuďmi, kresťanmi a lídrami, tým viac sú naše životy vedené rozhodnutiami, ktoré si slobodne zvolíme a nie okolnosťami, ktoré nás k nim prinútia.

 

 1. Ježiš vedel, že zdroj jeho sily je v Bohu a nie vo „výkone“. Veríme Bohu za „úspešnosť“ a požehnanie, ale nie sme tým vedení. Ak sme vedení poslušnosťou, „úspešnosť“ sa skôr či neskôr dostaví. Opak zďaleka neplatí automaticky (nie každá „úspešnosť“ je produktom poslušnosti).
 2. Ježiš na modlitbe prijal ďalšie inštrukcie pre svoju službu; „A keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. A povedal im: Poďme aj inde, do susedných mestečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vyšiel“ (v. 38).

 

Výsledky prieskumu medzi niekoľkými stovkami služobníkov, ktorí stratili svoju integritu kvôli kompromisu alebo hriechu, ukázali, že hlavnými úskaliami bolo to, že:

 1. Prestali tráviť čas s Bohom osamote každý deň.
 2. Nemali povinnosť niekomu sa zodpovedať za svoje skutky.
 3. Nikdy si nemysleli, že by sa ten druh zlyhania mohol stať práve im.


1. Tvoj čas s Bohom

 • Osobný čas s Pánom ti pomáha v tom, aby si mal čerstvý oheň a udržiaval si či rozvíjal svoju prvú lásku. Nezriedka sa môže stať, že pracujeme horlivo pre Pána, ale pritom zabúdame na prvú lásku: „Znám tvoje skutky aj tvoju prácu aj tvoju trpezlivosť… a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku“ (Zj 2:2-4). Neznižuje však význam skutkov, tie sú dôležité. Všetkým siedmim zborom v Zjavení Jána hovorí: „Znám tvoje skutky…“ Nebolo to niečo, čo by Ježiša nezaujímalo, ale nechce, aby sa skutky stali náhradou za lásku k nemu.
  • Pán tu napomína efezský zbor, ktorý bol jedným z najmenej „problémových“ zborov v ranej Cirkvi, a predsa im vyčíta, že pri všetkej svojej práci opustili prvú lásku. Božím riešením je „činiť pokánie a činiť znova prvé skutky“ (v. 5). Skutky, ktoré pre Pána robíme, by mali vychádzať z našej lásky k nemu a nie naopak.
 • Osobný čas s Pánom ti pomáha nadobudnúť jasnú myseľ pre rozhodnutia, ktoré ťa čakajú:
  • Každodenne sa musíme rozhodovať. Raz sú to rozhodnutia bežné, inokedy zásadnejšie. Tak či onak, pokiaľ nebudeme mať myseľ obnovenú Božím slovom, môže sa stať, že urobíme rozhodnutia, ktoré sa neskôr ukážu ako nesprávne:
  • „A nech pokoj (duševná harmónia, ktorá pochádza) z Kristovej vlády (neustále koná ako rozhodca) vo vašich srdciach [rozhodujúc a s konečnou platnosťou usmerňujúc všetky otázky, ktoré povstávajú vo vašich mysliach, v stave pokoja], do ktorého ste, ako [údy Kristovho] jediného tela, boli tiež povolaní (aby ste v ňom žili)” (Kol 3:15a, rozšírený, Amplified preklad).
 • Osobný čas s Pánom ti pomáha udržať si správne priority.
  • Žijeme také uponáhľané životy, že pokiaľ si neoddelíme čas na stíšenie sa pred Pánom, rýchlo stratíme prehľad o tom, čo je prioritou.
 • Osobný čas s Pánom ti dáva silu prekonávať pokušenia.
  • Ježiš dobre poznal slabosť padlého človeka. V Getsemane povedal svojim učeníkom: „Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch je síce hotový, ale telo je krehké“ (Mat 26:41). Sám sa modlil asi tri hodiny, aby obstál v skúške, ktorá bola pred ním, a pretože strávil čas na modlitbe, ostal verný svojmu povolaniu aj v hodine najväčšej temnoty.
 • Osobný čas s Pánom ti pomáha  mať osobnú disciplínu. Gal 5:22 vymenúva deväť ovocí Ducha/ducha, z ktorých jedno je sebazaprenie alebo sebadisciplína.
  • MÚDROSŤ: Je ľahké osvojiť si zlé návyky, no život s nimi nie je ľahký; je ťažšie osvojiť si dobré návyky, ale o čo ľahšie sa s nimi žije.

 

John Maxwell uvádza niekoľko dôvodov, prečo sú vzťahy pre lídra dôležité: 

 • Každý líder má svoje slabosti.
 • Líder stojí v prednej línii, a preto je vystavený duchovným útokom (rovnako aj väčšiemu tlaku na psychiku a čas).
 • Lídri sa ľahko môžu stať „hladnými pekármi“, ktorí sú zaneprázdnení servírovaním chleba druhým, pričom sa sami nikdy nenajedia.
 • Lídri sa môžu stať ľahko slepými k pokušeniam moci a popularity.
 • Lídri sú často veľmi zaneprázdnení a preto ich duchovný život môže trpieť najviac.
 • Lídri často len „reagujú“ na potreby a netrénujú ostatných pre budúcnosť.

 

Týmto pasciam sa môžeme vyhnúť tak, že budeme zdravo rozvíjať vzťahy v týchto oblastiach:

 1. vzťah s Bohom ako s nebeským Otcom a najlepším priateľom,
 2. vzťahy v rodine (zvlášť vzťah so životným partnerom a deťmi),
 3. vzťah s „Pavlom“ (mentorom),
 4. vzťah s „Barnabášom“ (partnerom vo vykazateľnosti),
 5. vzťah s „Timotejom“ (učeníkom– nasledovníkom).

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave