Cirkev – koruna krásy v ruke Hospodinovej

Prorok Izaiáš v kapitole 62:3 píše o cirkvi: … A budeš korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha. 

 

Väčšina ľudí sa dnes stotožní s tvrdením, že dnešná cirkev taká naozaj nie je, skôr sa nám môže zdať, že leží dakde v kúte potupená a zahanbená.

Avšak spýtam sa vás: Kto je cirkev?

Cirkev som ty a ja, každý kto má Pána Ježiša v srdci ako svojho Pána a Spasiteľa.

 

Izaiáš 61:9-10 … všetci, ktorí ich uvidia, poznajú ich, že sú semenom, ktoré požehnal Hospodin. Preveľmi sa radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plášťom spravodlivosti; som ako ženích, ktorý si kňazsky zdobí hlavu stuhami a ako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami…

verš 11 … lebo ako zem vydáva svoju rastlinu a ako záhrada ženie to, čo bolo do nej zasiate, tak Pán Hospodin spôsobí to, aby vzišla spravodlivosť a chvála pred všetkými národami…

 

Náš život je záhradou do ktorej Boh chce sadiť dobré veci. Nech pôda nášho srdca ostáva mäkká, aby slovo Božie mohlo byť zasiate a donieslo ovocie v našom živote. Zveľaďujme túto záhradu, aby vzišla spravodlivosť, aby ľudia videli krásu Hospodinovu v našom živote. Buďme požehnaním pre každého človeka.

 

Prajem vám požehnaný týždeň!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave