Ulf Ekman katolíkom – vyhlásenie zborov Slova života v ČR a SR

Dovoľte nám, aby sme sa ako cirkvi Slova života v Čechách a na Slovensku vyjadrili k rozhodnutiu Ulfa Ekmana pripojiť sa k rímskokatolíckej cirkvi (RKC). Toto oznámenie mnohých šokovalo, vrátane nás. Aj keď sme si Ulfa Ekmana vždy vážili a rešpektovali ako kresťanského lídra, našou najvyššou autoritou ostáva Sväté Písmo − Božie slovo, a preto s jeho rozhodnutím nemôžeme súhlasiť. Považujeme za potrebné zaujať k tomuto kroku jasné stanovisko aj preto, lebo žijeme v krajinách, kde sa mnoho ľudí hlási k RKC. Napriek tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež úprimní kresťania a zhodujeme sa v Apoštolskom vyznaní viery, máme rovnaké učenie o Trojici, Kristológii a niektoré ďalšie náuky, predsa existujú doktríny, s ktorými sa jednoznačne nedokážeme stotožniť. Veríme v potrebu znovuzrodenia prostredníctvom pokánia, viery v evanjelium a osobného obrátenia sa ku Kristovi. Veríme, že Ježiš učí len o dvoch cestách, širokej, ktorá vedie do zahynutia, a úzkej, ktorá vedie do večného života, že Ježiš Kristus je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi a že naše modlitby majú smerovať iba k Bohu. Veríme, že cirkev nestojí na Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi a na zjavení, že je Božím Synom. Veríme, že Ježiš ustanovil dve sviatosti (ako vonkajší prejav vnútornej zbožnosti), a to vodný krst, ktorý je verejným potvrdením osobnej viery človeka, a Večeru Pánovu, v ktorej si pripomíname Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie a veríme, že je prítomný, no znova sa neobetuje.

Cirkev Slovo života v Čechách a na Slovensku naďalej ostáva evanjelikálnou a charizmatickou cirkvou, rovnako to deklaroval aj zbor Slovo života v Uppsale so všetkými svojimi lídrami. Napriek tomu, že Ulf Ekman je zakladateľom hnutia Slova života a že oceňujeme skvelú prácu, ktorú na Božom diele za posledných 30 rokov konal, v tomto momente sa jeho cesta a cesta zborov Slova života rozchádzajú.

Ulf Ekman v júni 2013 odovzdal službu hlavného pastora Slova života v Uppsale Joakimovi Lundqvistovi a neskôr aj medzinárodnú prácu Christianovi Åkerhielmovi. Rezignoval na všetky funkcie ako v uppsalskej cirkvi, tak aj v medzinárodnej práci Slova života a vo februári 2014 odišiel do dôchodku. Svoje rozhodnutie pripojiť sa k RKC, ktoré oficiálne oznámil v Uppsale 9. 3. 2014, nazval svojou „osobnou cestou“. Sme si vedomí toho, že pre mnohých je neľahké vyrovnať sa s touto situáciou, no Božie dielo nestojí na človeku. Veríme, že ak je práca postavená na zdravom základe Božieho slova a vízie, ktorú nám zveril, obstojí.

            V dňoch 13. – 16. 3. 2014 sa v uskutočnil II. medzinárodný kongres Slova života Word of Life International (WOLI), ktorého sa zúčastnilo 440 pastorov a lídrov z viac ako 30. krajín sveta. Zakladateľ hnutia Ulf Ekman na otváracom stretnutí oficiálne potvrdil svoj krok pripojiť sa k rímskokatolíckej cirkvi. Kongres prijal jednomyseľné rozhodnutie pokračovať vo vízii Slova života v rámci evanjelikálno-charizmatického učenia. Prezidentom WOLI sa stal Christian Åkerhielm a do správnej rady boli zvolení Carl Gustaf Severin a vedúci misijných centier Slova života.

Chceme naďalej pracovať na budovaní Božieho diela v Čechách a na Slovensku v súlade s víziou, ktorú nám Boh zveril: „Vybavte Boží ľud Slovom viery, ukážte mu duchovné zbrane, ktoré má, naučte ho, ako ich používať a vyšlite ho do víťazného boja pre Pána.“ Identita Slova života ostáva nezmenená: Kázať evanjelium strateným, učiť Slovo viery, rozvíjať život Ducha, misia a úsilie o jednotu, ktorá je však založená na základných pravdách Božieho slova. Veríme, že práca Slova života má novú budúcnosť a že Boh si po celom svete pozdvihne ďalších pracovníkov v žatve posledných čias.

 

Za zbory Slova života v Čechách: Michal Vaněk, senior pastor Slova života ČR
Za zbory Slova života na Slovensku: Peter Čuřík, senior pastor Slova života Bratislava
Mgr. Th. Pavel Hoffman, Teologický seminár Slovo života, Uppsala


English version


img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave