Slobodní

Konferencia Kresťania v meste 2016        

Sergio a Kathleen Scataglini v Bratislave

17.  – 18. septembra 2016 sa konala konferencia na tému Slobodní s výnimočnými rečníkmi Sergiom a Kathleen Scataglini, ktorí priniesli slovo o živej nádeji, viere a slobode v Ježišovi Kristovi. Okrem mocnej služby slovom sme zažili požehnaný čas spoločných chvál a modlitieb, počas ktorých sme sa spoločne modlili za našu krajinu a za cirkev na Slovensku.

Tento rok sme sa stretli v športovej hale Elán, na akcii sa organizačne podieľali bratislavské zbory združené v platforme Kresťania v meste. V nedeľu ráno sa nás stretlo na spoločnej bohoslužbe asi 900, v sobotu približne polovica. Tri úžasné zhromaždenia s našimi vzácnymi hosťami, ktorí stále žijú prebudenie a povzbudzujú Boží ľud k svätosti a novému odovzdaniu sa Bohu, si môžete vypočuť aj dodatočne na www.krestaniavmeste.sk,. Vždy je veľmi povzbudzujúce, keď znovuzrodení kresťania z rôznych kresťanských cirkví vedia spolupracovať a vzájomne sa rešpektovať. Vyjadrenie tejto jednoty bolo vidieť počas modlitby, keď Sergio vyzval dopredu všetkých prítomných kazateľov, ktorí sa spoločne v kruhu modlili.

Sergio prehovoril ešte v nedeľu popoludní k asi 110 lídrom v priestoroch Slova života, kde sme si po spoločnom obede vypočuli múdre rady od človeka, ktorý bol súčasťou veľkého argentínskeho prebudenia. Počas konferencie výborne poslúžili aj hudobné skupiny z KC Prielom, BCC worship a BJB Viera. K oživeniu zhromaždení prispel aj kreatívny tanec a všetkých povzbudil príbeh Vlada (Káčera), ktorý prežil obrátenie a hlbokú obnovu života. Jeho príbeh nájdete na youtube Slova zivota Bratislava alebo aj na www.krestaniavmeste.sk/pomoc-nudznym. Je vidieť, že služba ľuďom bez domova prináša aj trvalé ovocie.


Sergiove a Kathleeine opakované návštevy Bratislavy vytvorili medzi nami krásne priateľské puto. Vieme, že na nás myslia a modlia sa za nás aj v priebehu roka. Aj preto nám ich služba prináša vždy aktuálne povzbudenia a usmernenia.

Marek Krajčí, výkonný riaditeľ platformy Kresťania v meste, poslanec NR SR

 

Milujem svoje mesto

Konferencia nie je jedinou akciou počas tohto víkendu. Pri príležitosti Dňa rodiny sa uskutočnilo v Medickej záhrade podujatie Rodina mestu, mesto rodine, ktoré zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Pestrý kultúrny program na pódiu dopĺňala možnosť vyšantiť sa pre deti na skákacom hrade a pri iných športových aktivitách, nechýbala ponuka kníh a iných stánkov kresťanských organizácií.

Zaujímavým oživením bol aj muzikál Doba ľadová (v mojom srdci) v kultúrnom stredisku na Vajnorskej, kde účinkovala tanečno-dramatická skupina Potichu.

Nášmu mestu však nechceme len kázať, ale aj prakticky pomôcť. Tímy ochotných ľudí z rôznych cirkví doplnených o ďalších dobrovoľníkov natierali plot na detskom ihrisku, sadili kríky, revitalizovali denné centrum, upratovali a čistili mesto. Uskutočnilo sa 11 brigád, zúčastnilo sa 202 brigádnikov, odpracovalo sa 1038 hodín, zväčša na požiadavku konkrétnych mestských častí, ktoré si takúto pomoc nesmierne vážia.

 

Konferencia Deti v meste

Súčasťou konferencie Kresťania v meste bol aj paralelný program pre deti. Stretnúť sa s Bohom, s priateľmi a zažiť jedinečný víkend mohli deti 17.  – 18. septembra 2016 v športovej hale Mladosť v Bratislave, počas ktorého dobrovoľníci a učitelia nedeľných škôl a besiedok z kresťanských spoločenstiev platformy Kresťania v meste pripravili program pre deti vo veku 4-12 rokov.
Témou bolo, ako žiť s Duchom Svätým, kľúčový bol verš z Príslovia 30:19 „Cesta orla na nebi, cesta hada po skale, cesta lode po morskej hlbine a cesta muža k dievčaťu.“

Okolo 100 detí malo možnosť po prázdninovom období znovu stretnúť svojich priateľov, spoločne chváliť, uctievať, modliť sa  a prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Služobníci a dobrovoľníci zo SK Christiana, BCC, BJB Viera a zboru Slovo života sa spoločne pripravovali a vymieňali si skúsenosti pri výchove mladej generácie už v prípravných stretnutiach. Tesne pred konferenciou sa deti mohli zapojiť do tanca, drámy, piesní alebo maľovania a aktívne sa tak zapojiť do samotného programu. „Mal som možnosť poslúžiť starším deťom počas nedele rána. Deti boli skvelé, nevyrušovali, zapájali sa a Pán Boh sa ich dotýkal. Aj scénka, ktorú som hral so Sárou, vyšla a mnohých veľmi oslovila,“ hovorí Martin Hunčár.

Magda Rosová, Jayne Rybánska a Lenka Pelechová, na ktorých ležalo najviac zodpovednosti, sa zhodli, že hoci to bolo náročné na zorganizovanie, fungovalo to lepšie takto, keď sa vytvoril spoločný tím z rôznych zborov (v minulosti sa jednotlivé zbory dohodli a zobrali si  na starosť vždy po jednom detskom zhromaždení). „Mohli sme slúžiť tam, kde sme obdarovaní, a učiť sa jeden od druhého,“ dodávajú.  Magda Rosová, ktorá bola hlavnou koordinátorkou, hovorí, že: „Víziou nie je, aby deti prišli iba preto, že sa zúčastňujú ich rodičia a musia, ale preto, že sa na to tešia a chcú to. Vtedy budú ochotné pozvať na takéto stretnutia aj svojich spolužiakov.“

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave