Vytrhnutie Kristovej nevesty

O urgencii posledných čias

Apoštol Ján už pred 2000 rokmi povedal, „dieťatká, je posledná hodina“ (1Jn 2:18). Ak bola posledná hodina vtedy, dnes je určite jej posledná minúta. Podľa židovského kalendára sa 21.9.2017 začal rok 5778. Je to teda približne 2000 rokov od Adama po Abraháma, 2000 rokov od Abraháma po Ježiša a 2000 rokov od Ježiša po dnešok. Biblia hovorí, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Môžeme preto povedať, že 6. deň sa blíži ku koncu, aby sme mohli vstúpiť do 7. dňa, „sabatu“, do dňa odpočinku, ktorý symbolizuje 1000-ročné kráľovstvo. 6 ako číslo nedokonalosti, obdobie ľudskej vlády, 7 ako Božie dokonalé, kedy Pán bude 1000 rokov kraľovať na Zemi. A aj to bude iba predzvesťou, akousi ochutnávkou novej zeme a nových nebies, v ktorých bude prebývať spravodlivosť, kde už nikdy nebude hriech, ani zlorečenstvo. Ako posledný nepriateľ bude porazená aj samotná smrť: „Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?“ (1Kor 15:54,55). Preto Pavol posmeľoval veriacich, ktorí zomierali, týmito slovami: „Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s Ním“ (1Tes 4:13,14).

Avšak prv, než nastane Milénium, tisícročné kráľovstvo a neskôr nová zem a nové nebesia, svet zažije neslýchané veci. Cirkev bude vychvátená v ústrety Pánovi do nebies, na zem príde veľké súženie a potom sa Pán Ježiš slávne vráti. Presne tak, ako Ho učeníci videli, keď odchádzal pred 2000 rokmi. Po svojom zmŕtvychvstaní sa im ešte 40 dní zjavoval a učil ich o Božom kráľovstve. Potom im povedal o moci Ducha Svätého, ktorého prijmú, aby boli Jeho svedkami a odrazu, priamo pred ich očami, vystúpil do nebies: „A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to a podňal Ho oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste Ho videli ísť do neba“ (Sk 1:10-11).

Ježiš znova príde! Ten istý Ježiš, ktorého galilejskí učeníci videli odchádzať do neba, sa znova vráti na Zem. Tentoraz však nepríde ako „služobník na osľati“, ale ako Kráľ všetkých kráľov, aby ustanovil svoje Kráľovstvo. No ešte predtým vychváti svoju cirkev: „Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť“ (1Kor 15:51-53).

Stane sa to v okamihu, razom, znenazdajky. Apoštol Pavol to zopakoval aj cirkvi v Tesalonikách: „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou, zostúpi z neba a mŕtvi v Kristovi vstanú najprv; potom my živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom“ (1Tes 4:16,17).

To bude šok pre tento svet! Otrasie istotami tých, ktorí tu budú zanechaní a počas súženia, ktoré nastane, to pravdepodobne privedie k viere milióny ľudí. Odrazu „precitnú“, „prídu sami k sebe“ podobne ako márnotratný syn, budú nariekať nad svojimi hriechmi a „uvidia Toho, ktorého prebodli“ (Zach 12:10). Pán Ježiš všetkých povzbudzuje, aby sa tomuto súženiu vyhli:  „Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka“ (Luk 21:36).

Je koncept vychvátenia biblický?

Možno je koncept vychvátenia pre mnohých nový, šokujúci, ba až neuveriteľný. Povedia si, „veď nič také sa doteraz nestalo“! Omyl! Biblia ponúkla tento predobraz 6 krát (Enoch, Eliáš, Uziáš, Filip, Ježiš, Ján). Dovoľte mi vybrať len tri z nich; verím totiž, že sú predobrazom veriacich posledných čias.

Cirkev ako Enoch – blízky vzťah s Bohom

O vychvátení prvýkrát čítame v Genezis: „A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh“ (1M 5:22-24).

Enoch chodil s Bohom! Nie je to úžasné? Aj cirkev posledných čias bude chodiť s Bohom. Enoch pred svojím vychvátením „chodil s Bohom“ 300 rokov. Dnes sú niektorí unavení už po pár rokoch. Ak je to tak, potom tvrdím, že „chodia s náboženstvom“ a nie s Bohom. Náboženstvo, ako súhrn suchých príkazov a zákazov, vie rýchlo unaviť, no „chodenie s Bohom“ je fascinujúce. Ježiš definoval večný život v prvom rade jeho kvalitou, nie dĺžkou. Povedal, že večný život spočíva v tom, aby sme poznali Otca a Toho, ktorého On poslal, Ježiša Krista (Ján 17:3). Enoch chodil s Bohom 300 rokov a z roka na rok to bolo lepšie. Možno sa vo vzťahu s Bohom dostal tak blízko, že si Boh povedal: „Zdá sa, že Enoch je už viac doma u mňa ako na zemi“ a Biblia hovorí: „… a nebolo ho, lebo ho vzal Boh“.

Prorok Daniel o poslednej generácii veriacich hovorí: „…ľudia znajúci svojho Boha sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo.“ Aké prekážky ti bránia chodiť v Božej blízkosti? Pán Ježiš nás varoval pred vlažnosťou:  „A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň“ (Luk 21:34). Dokonca dal starosti o život do jednej kategórie s obžerstvom a opilstvom. Buďte zodpovednými ľuďmi, ale nedovoľte svetu, aby vám určoval priority.

Na konferencii v Bratislave raz kázal Alexander Barkóci a vyhlásil: „Niektorí kresťania budú vychvátení nohami hore!“ Chvíľu som skúmal, aké učenie to prináša, no potom s úsmevom dodal: „lebo sa tak veľmi držia svojich pozemských vecí.“ Boh nemá nič proti tomu, aby veriaci „vlastnili veci“, len nechce, aby tie veci „vlastnili ich“. Preto nás Pán Ježiš v súvislosti s poslednými časmi varoval, aby sme pamätali práve na Lótovu ženu.

Cirkev ako Eliáš – svätosť

„A stalo sa, ako tak išli pozvoľna a zhovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého a tak vystúpil Eliáš vo víchrici hore do neba“ (2Kráľ 2:11).

Eliáš viedol ľudí ku svätosti. Jeho meno možno preložiť ako „Boh je Boh“. Na hore Karmel Eliáš podstúpil pravdepodobne jednu z najväčších duchovných konfrontácií Starej zmluvy. Čelil obrovskej presile Báalových prorokov, pričom izraelský národ kríval na „obe strany“. Bolo to za vlády bezbožného Achaba a Jezábel, v čase 3,5 ročného sucha v Izraeli. Eliáš sa však nedal odradiť a zvolal: „Ak je Boh Bohom, slúžte Mu celým srdcom! Nech je pravým Bohom ten boh, ktorý odpovie ohňom“.

Akokoľvek sa falošní proroci snažili, oheň z neba zvolať nedokázali. Eliáš však opravil Hospodinov oltár a pomodlili sa k Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba jednoduchú modlitbu. Boh okamžite odpovedal ohňom z neba. Keď to ľud uvidel, padol na tvár a volal: „Hospodin je Boh! Hospodin je Boh!“ (1Kráľ 18:39).

Boh dnes posiela do svojej cirkvi oheň svätosti, lebo nechce, aby jeho ľud „kríval“ na obe strany. Ako píše Sergio Scataglini vo svojej knihe Oheň jeho svätosti: „Keby si chcel vypiť pohár vody, neuspokojila by ťa informácia, že je na 98 % čistá a obsahuje „iba“ 2 % splaškov.“ Perme svoje rúcha v Baránkovej krvi každý deň!

Cirkev ako Filip – evanjelizácia mocou

„A keď vyšli z vody, Duch Pánov uchvátil Filipa a eunuch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou, radujúc sa. A Filip sa našiel v Azóte a chodiac zvestoval všetkým tým mestám evanjelium, až prišiel do Cezárey“ (Sk 8:39-40).

Verím, že v posledných časoch bude pre nás najvyššou prioritou túžba získavať duše najvyššou prioritou. Pán Ježiš nám pre časy konca dal i toto znamenie: „A toto evanjelium Kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec“ (Mat 24:14).

Naša misionárka Mirka Miškovicová prijala od Pána túžbu podieľať sa na prekladoch Biblie do jazykov, v ktorých ju ešte nemajú. Napísala nám: „Je zarážajúcim faktom, že hoci v civilizovaných krajinách máme prístup k desiatkam rôznych prekladov Biblie a biblických komentárov, existuje ešte stále asi 3 955 rôznych jazykov, ktoré predstavujú okolo 500 miliónov ľudí bez možnosti čítať čo i len jedinú knihu Biblie vo svojom jazyku. Z toho je asi 1778 jazykov, do ktorých sa preklad Biblie ešte ani nezačal. Víziou organizácie Wycliffe je začať s prekladaním Biblie do všetkých týchto jazykov do konca roku 2025. Momentálne je organizácia zapojená do rôznych projektov prekladu Biblie v 130 krajinách, pričom ide o 2 267 jazykov.“

Žijeme v posledných časoch, kedy sa evanjelium káže všetkým národom. Pripravme sa na príchod nášho ženícha! Duch a nevesta svorne volajú: „Marantha, Pane, príď!“ Len Otec pozná ten deň a hodinu. Ale pokým sme tu, privádzajme ku trónu milosti milióny, pretože Pán nechce, aby čo i len jeden zahynul (2Pet 3:9). On túži po tom, aby všetci ľudia boli spasení a prišli ku poznaniu pravdy (1Tim 2:4).

Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave