Byť hrdina

Slovník definuje hrdinu ako toho, kto vyniká ušľachtilou odvahou a koná veľké činy. V epištole sv. Pavla Židom, 11 kapitole, nachádzame celú galériu hrdinov viery. Ako vzniká ušľachtilá odvaha? Odkiaľ vychádzajú tie veľké činy? Myslím, že odvaha sa rodí pri stretnutiach s Bohom, spolu s rastúcou vierou a veľké činy sa rodia v ušľachtilých (tzn. mravne hodnotných) túžbach a snoch.

Pozrime na Gedeona. Keď ho Boh povolal, mlátil pšenicu pripravený utekať pred nepriateľmi. Prvá otázka, ktorú položil anjelovi, bola: „ … ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto?“. Gedeon v srdci rozmýšľal a túžil po niečom, čo v tej chvíli nevidel, ale počul o tom od svojich otcov: „ … A kde sú všetky jeho zázraky o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli: Či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. “(Sud 6:13).

V srdci Gedeona bola túžba po niečom, o čom počul, rozmýšľal a možno aj sníval ale nevidel to v realite. Z plnosti srdca hovorili ústa. Čo vám to pripomína? Netúžime vidieť niečo podobné? Vidieť Božie hnutie v našich životoch, našom národe …

Apoštol Pavol nám hovorí, že máme mocné zbrane (duchovné) v našich rukách. Otázka znie, ako veľmi sme si ich vedomí a čo s nimi urobíme? Odložíme ich od vitríny alebo ich budeme používať? Ako veľmi nám na nás samých, na našom okolí, našej rodine, našej krajine záleží? Necháme veci aby ostali také, aké sú alebo povstaneme vo viere a „vykonáme hrdinstvo v našom Bohu“? Povstať vo viere znamená nabrať odvahu osobným poznaním Boha. Cestou k hrdinstvám (veľkým činom) je žiť každodenný, nesebecký, aktívny a smelý život viery v Boha. A s okolnosťami, ktoré prídu, jednať vo viere a podľa Božieho slova – alebo je práve toto tým hrdinstvom? Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod … (Žid 12:1).


img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave