Duchovná plodnosť

Biblia nazýva Abraháma otcom viery. Keď sledujeme jeho príbeh môžeme sa veľa naučiť o úskaliach, ale ja princípoch biblickej viery.

Ešte keď sa volal Abram a jeho manželka Sáraj, Boh k nemu prehovoril v 1.Mojžišovej, 17.kapitole. Abram mal 99 rokov a jeho manželka 90. Už 24 rokov si držali Božie zasľúbenie, že budú mať syna a že z neho povstane veľký národ. Žili v úžasnom Božom požehnaní: mali hojnosť stád, služobníkov a pokiaľ vieme z kontextu Biblie, aj výborný vzťah v manželstve. Abram chodil s Bohom a Boh k nemu často hovoril. Je veľmi inšpirujúce vidieť, ako si Abram udržiaval vysoký stupeň zbožnosti, napriek finančnému blahobytu, ktorým ho Hospodin požehnal (pozri 1Moj 13:2,4). Ale to jedno zasľúbenie stále nevideli. Boli bezdetní. Neplodnosť, zvlášť na Strednom východe, bola vždy považovaná za znak prekliatia. Mnohí z ich kmeňa si akiste šepkali: „Abram a Sáraj museli zhrešiť. Oni sa iba tvária zbožne.” Pamätaj si však túto vetu: To, že niekto zažíva vo svojom živote požehnanie ešte nemusí automaticky znamenať, že chodí po Božích cestách. A naopak, to, že niekto v určitej oblasti dočasne nezažíva požehnanie, ešte vôbec nemusí znamenať, že je mimo Božej vôle. Aj keď je pravdou, že ak zostane verný Pánovi aj v čase neplodnosti, časy požehnania určite prídu.

V tejto situácii Boh prehovoril k Abramovi tieto slová: „A keď bolo Abramovi 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: ´Ja som El-šaddaj…´” Boh sa mu predstavuje menom El-šaddaj, čo znamená Silný Boh všemohúci alebo Viac ako dostatočný. Prvá vec, ktorú si musíš vo svojej neplodnosti znova pripomenúť je, že Boh je stále všemohúci. Že má viac ako dosť prostriedkov na to, aby splnil svoje slovo. Neskôr, keď hovoril so Sárou a ona sa smiala, Boh sa jednoducho opýtal: „Či je azda nejaká vec nemožnou Hospodinovi?” Akého Boha vidíš? Je tvoj Boh pre teba stále Bohom nadprirodzena, Bohom neobmedzených možností?

Abram nereptal, ale postupne si zvykal na bezdetnosť. Začal pochybovať, že by mu Boh mohol dať potomka a tak sa zabezpečil inak: Mal to byť damašský Eliézer, ktorý mal byť jeho nástupcom a dedičom (1Moj 15:2,3). Už si si zvykol na svoju neplodnosť? Prešlo už toľko času a ty si prijal toľko povzbudenia z Božieho slova, ale zdá sa, ako by sa to nikdy nemalo naplniť. Na začiatku si bol plný entuziazmu a smelo a neoblomne si čelil nepriaznivým okolnostiam. Ignoroval si uštipačné posmešky známych a úspešne si zaháňal temné mraky neistoty a pochybností. Ale postupom času si si začal zvykať na svoju neplodnosť. Spokojil si sa so svojou identitou: Abram, Vysoký otec. Vysoký, ale sám.

Nikdy nesmieš dovoliť, aby ti okolnosti života určovali tvoju hodnotu. Ty nie si to, čo hovoria tvoje okolnosti, ani to, čo o tebe hovoria tvoji priatelia, si to, čo o tebe hovorí Božie slovo! Predtým ako sa mohol narodiť vytúžený Izák, čo sa dá preložiť: Budú sa smiať, Boh musel Abrama oslobodiť od totožnosti neplodnosti. Predtým, ako sa mohol narodiť Izák, Abram musel prijať novú totožnosť: Abrahám, Otec množstva: „Ja som hľa, moja Zmluva s tebou, a budeš otcom mnohých národov. Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov” (1Moj 17:4,5). Boh hovorí v minulom čase: „učinil som ťa otcom mnohých národov” ešte keď bol stále bezdetný. Abrahám to prijal a tým pripravil svoju rodinu na zázračné narodenie. Izák je obrazom na zodpovedanú modlitbu. Keď si už dávno „mimo času veku” (Žid 11:11) a predsa sa narodí Izák. Je to odpoveď, o ktorej budú všetci vedieť, že prišla od Boha. Izák bude tvojou radosťou a prinesie slávu Bohu.

Každý prielom v tvojom živote začína prielomom v zjavení Božieho slova. Prijmi svoju totožnosť z Božích zasľúbení a buď ako Sára. Najprv pochybovala, ale prišiel čas, kedy sama uverila. Skutočná viera ti dáva moc vstúpiť do nadprirodzeného Božieho zaopatrenia: „Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil” (Žid 11:11).

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave