Z lásky

Apoštol Pavol nás v 12. kapitole epištoly Židom, vo veršoch 12, 13 povzbudzuje, aby sme posilnili opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamili a robili priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Inými slovami hovorí nám veriacim, aby sme sa vzmužili, znovu nabrali silu. 1. a 2. verš rovnakej kapitoly nám ukazujú odkiaľ si máme silu vziať: „Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježisa…“ Silu prekonávať úskalia života, silu víťaziť, silu premáhať zlé, silu milovať uprostred nenávisti a žehnať uprostred zlorečenia nachádzame keď hľadíme na Ježiša – On je ten Veľvodca našej viery.
Ťažké je smelo hľadieť na Ježiša, pokým sme si vedomí hriechu v našom živote, alebo pokým sme stratení vo vlastných obavách a starostiach. Preto nás Božie Slovo vyzýva, aby sme v dôvere zverili do Božích rúk náš život a obrátili sa od hriechu k Ježišovi. Žalm 103, verše 3, 4, 5 hovoria: … ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život zo záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním… To je náš Boh!
Ten, ktorý odpúšťa a dáva šancu každému. Ježiš povedal, že Nikoho, kto k nemu príde nepošle preč, že nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. On nás miluje, zomrel za nás aby nás vykúpil spod prekliata, útlaku, chorôb a depresií a dal nám šancu žiť naozaj plnohodnotné a šťastné životy. (Izaiáš 53 a 61 kapitola). Hľaďme na Ježiša a poďme za ním! To je jediný spôsob ako nezablúdiť v živote a tiež ako neurobiť zlé rozhodnutia… Starosti, stres a hriech nám uberajú smelosť, radosť a prinášajú strach, neistotu a bolesť. Takže vediac, že Ježiš zomrel za nás, nie z prinútenia, nie z povinnosti, ale Z LÁSKY, my sami z rovnakej lásky robme tú „priamu dráhu svojimi nohami“ – tzn. poďme priamo, čisto a charakterne svojim životom, aby ľudia okolo nás, ktorí nesú bolesť, neistotu a sklamanie (tie isté, ktoré sme niesli i my) mohli uvidieť tú cestu, (resp. Cestu, ktorú sme uvideli my – Ježiša), cestu ktorou ideme a aby mohli byť uzdravení rovnakým Bohom, ktorý uzdravil aj nás!!! Mel Gibson, keď sa ho novinári pýtali prečo natočil film Umučenie Krista povedal. „Pretože keď som hľadel na jeho rany, On uzdravil tie moje.“ Sláva Bohu za to, že On uzdravil naše srdcia a namiesto tých kamenných sŕdc zatvrdnutých bolesťou a zraneniami nám dal nové srdcia plné JEHO LÁSKY! Takže poďme a radujme sa, žijúc v ňom!!!!!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave