Modlitebno-pôstny týždeň 15. – 19. 1. 2024

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

Boh prisľúbil cirkvi vo Filadelfii, že im otvorí veľké dvere, ktoré nikto nedokáže zavrieť, pretože majú „malú moc“. Verím, že to symbolizuje porozumenie, že na naplnenie Božieho poslania si nevystačíme s vlastnou silou. Budeme potrebovať Božiu pomoc, aby sme sa stali adeptami na Božie otvorené dvere (Zj 3:7-8). Pôst je nádherným vyjadrením našej závislosti na Pánovi!
Vyhlasujeme MODLITEBNO-PÔSTNY TÝŽDEŇ na 15.-19.1.2024! Každý večer od 18.45, od pondelka do piatka, sa budeme stretávať v našom zbore na Tomášikovej 30 na modlitbách! Pôst má silu iba vtedy, ak je spojený s modlitbou. Máme sa postiť tak „aby bolo počuť náš hlas na výsostiach“ (Iz 58:4), lebo taký pôst má Pán rád (Iz 58:4-6).
Preferujeme tzv. zeleninový pôst, ktorý nachádzame v knihe proroka Daniela:
V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov… A pozdvihol som svoje oči a videl som…” (Dan 10:2,3, 5).
Povzbudzujeme vás k 7 dňovému zeleninovému pôstu (alebo 14 či 21 dňovému), teda bez mäsa a sladkostí. Môžete ho spojiť aj s 1-3 dňovým pôstom, kedy budete iba na tekutinách.

 1. Počas pôstu a modlitby zreteľnejšie vidíme v duchovnom svete. Dokážeme ľahšie uchopiť Božie odpovede.
 2. Počas pôstu a modlitby víťazíme v duchovnom zápase. Boh vypočul Daniela už v prvý deň, ale potreboval, aby v modlitbe a pôste VYTRVAL, až dokiaľ nebude porazené „knieža perzského kráľovstva“ (v. 13).

O pôste sme pre vás pripravili samostatný článok s bohatším množstvom informácií.

Modlitebná prosba

Pošlite nám svoje modlitebné prosby, budeme sa za ne počas modlitebno-pôstneho týždňa prihovárať. Zvlášť ich predložíme pred Pána v piatok večer na Zoom modlitebnej a počas rannej nedeľnej bohoslužby na záver pôstneho týždňa.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Podrobný program:

  Každý večer od pondelka do piatka, od 18:45-20:15 budeme mať modlitebné stretnutia s takýmito témami:

  Domáci zbor a duchovné prebudenie

   

  CIRKEV – BOŽÍ DOM A STĹP PRAVDY

  Cirkev je Boží dom a stĺp pravdy. „V dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy“ (1Tim 3:15). Pán Ježiš sľúbil, že sám „zbuduje svoju cirkev a bráni pekla ju nepremôžu!“ (Mt 16:18)

  JEDNOTA CIRKVI

  Jednota je kľúčovým faktorom prebudenia. Cirkev, ktorá žije v jednote Ducha, je miestom „prikázaného života a požehnania“ (Ž 133). Pavol nás povzbudzuje, aby sme „zachovávali jednotu Ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4:3)

  SVÄTOSŤ A UČENÍCTVO

  Niet prebudenia bez svätosti. Nech Pán vyleje veľkú bázeň na svoj ľud (Sk 5:11)
  Nestačí viesť ľudí k obráteniu, Boh nás volá k čineniu učeníkov (Mt 28:17).
  „To, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť“ (2Tim 2:2).

  BOŽIA LÁSKA A VZŤAHY

  Boh vylial lásku do našich sŕdc (Rim 5:5). „v bratskej láske buďte navzájom k sebe nežní, v úcte jedny druhých predchádzajúci“ (Rim 12:10).
  Božia moc: „Toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša… a apoštoli vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a veľká milosť bola na nich všetkých“ (Sk 4:32,33)

  NADPRIRODZENÉ VEDENIE A DARY

  Pavol hovorí, aby sme sa „horlivo usilovali o duchovné dary“ (1Kor 14:1).
  Božie vedenie pre cirkev, rodiny, podnikateľov, single, tínedžerov a pre každého z nás v roku 2024 (Rim 8:14)

  SLUŽBA CHVÁL A SLUŽOBNÍCI

  Keď Jozafat postavil do čela vojska chváličov, Izrael bitku VYHRAL napriek presile nepriateľa (2Par 20).
  Modlime sa za služobníkov v chváliacom tíme a zvukárov; stoja v prvých líniách a prinášajú Božiu slávu.

  ZA PASTOROV A SLUŽBY V CIRKVI

  Pavol sa nebojí žiadať cirkev o modlitby za seba: „I za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo evanjelia“ (Ef 6:19).
  Modlime sa za slúžiacich!
  Za učiteľov nedeľnej školy, vedúcich domácich skupín, za všetky služby v zbore, za vydavateľstvo, za cirkev v Uppsale.

  RAST V POMAZANÍ A V POČTE

  Uvoľnenie pomazania Ducha Božieho na posledné časy. Nech máme vo svojich svietnikoch „extra olej“ (Mt 25).
  Nech Pán pridáva zachránených a učeníkov podobne, ako v ranej cirkvi, kde sa „množili učeníci veľmi“ (Sk 6:7).

  Evanjelizácia, misia a služba

   

  OSOBNÁ EVANJELIZÁCIA

  „Operácia Andrej“ podľa Jána 1:42-43. Andrej uvidel v Ježišovi Mesiáša a hneď k nemu priviedol svojho brata Šimona.
  Nech nám Pán dá „Petrov“ v roku 2024! Hojnú žatvu duší!

  EVANJELIZÁCIA MOCOU

  „Choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu… A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen!“ Keď budeme kázať, Pán bude Slovo potvrdzovať divmi!

  EVANJELIZÁCIA POMOCOU MÉDIÍ

  Prostredníctvom: YouTube SŽ, Web stránka, Podcasty, sociálne siete, Rádio 7, web stránky pre hľadajúcich, knihy, prienik do sekulárnych médií.

  ZA ROBOTNÍKOV A SLUŽBU NA ULICE

  „Žatvy je mnoho, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy“ (Mt 9:37,38). Boh je Pánom žatvy a má dostatok robotníkov aj pre posledné časy! Za službu evanjelizačného tímu Otka Illéša.

  DOMÁCE SKUPINY

  Rast domácich skupín. „A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista… A v tých dňoch, keď sa množili učeníci“ (Sk 5:42 a 6:1a).

  MISIJNÉ SKUPINY

  Za naše zbory: Prievidza, Nitra, B. Bystrica, B. Štiavnica a misijné skupiny: Sereď, Michalovce a diasporu v Komárne. Za posilnenie vedúcich a spasenie duší. Za našich partnerov a „elektronickú rodinu“ po celom Slovensku.

  SLUŽBA NÚDZNYM A MISIA

  „Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme!“ (Sk 1:8). Služba OVD, Kresťania v meste (KvM), GFaH v Ugande, misia Uppsalského zboru, služba Mirky Miškovicovej v Indii, rusky hovoriaci v Bratislave, zakladanie zborov SR.

  Slovensko, Izrael, podnikatelia, financie

   

  ZA UDRAVENIE KRAJINY

  „a keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem“ (2Par 7:14)

  ZA AUTORITY

  PREDO VŠETKÝM sa máme modliť za postavených v autorite:
  „aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti” (1Tim 2:1,2).

  ZA BRATISLAVU A SLOVENSKO

  „A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.” (Jer 29:7). Pokoj pre Boží ľud je vztiahnutý k pokoju mesta, do ktorého nás Boh postavil.

  SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVO

  „Spravodlivosť vyvyšuje národ ale hriech je potupou národov “ (Pr 14:34). Modlime sa proti korupcii a bezbožnosti. Keď sa kňaz Áron postavil s kadidlom medzi živých a mŕtvych, rana bola zastavená! (4M 16:48).

  IZRAEL A BOŽÍ PLÁN

  Ak žehnáme Izraelu, sami budeme požehnaní! Boh nezabudol na svoju zmluvu s Izraelom a má s ním večný plán.
  „Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!” (Ž 122:6)

  EKONOMIKA A PODNIKATELIA

  Finančnú hojnosť pre cirkev, naše mesto a národ. Za správne ekonomické vedenie krajiny.
  Múdrosť, ochrana a vedenie pre všetkých, ktorí podnikajú. „Obchodujte, kým sa nevrátim“ (Lk 19:13)

  HOJNOSŤ PRE VERIACICH

  Finančnú hojnosť pre každého člena zboru. Boh má prosperitu pre svoj ľud aj uprostred nedostatku:
  „Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal!“ (1M 26:12).

  HOJNOSŤ V BOŽOM DOME

  Nech môžeme v roku 2024 urobiť všetko, k čomu nás Pán povolá! Nech máme všetkého dostatok na každý skutok dobrý (2Kor 9:8-9). Múdrosť a priazeň pri hľadaní vlastnej budovy pre budúcnosť.

  Mládež, dorast, nezadaní

   

  BOŽÍ PLÁN PRE MLADÝCH

  Boh má pre mladých v dome Božom svoje miesto: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou“ (1Tim 4:12a).
  Boh má pre mladých ľudí pre život ciele a zámery: „Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti.“ (Ž 127:4)

  ŽIVOTNÉ ROZHODNUTIA

  Za dobré priateľstvá, správny výber školy, zamestnania, životného partnera, služby pre Pána.
  Aby nešli s prúdom tohto sveta, ale zachovali si biblické hodnoty podobne, ako Daniel v Babylone.

  VEDÚCI SLUŽIEB

  Za lídrov dorastu G1 a mládeže SPARK. Sú dôležitou súčasťou procesu formovania mladých.
  Za duchovný a osobnostný rozvoj mladých, aby dorastali do „plnosti mužov a žien Božích“ (Ef 4:11-14)

  VYLIATIE BOŽIEHO DUCHA

  „A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia…“ (Sk 2:17).

  DUCHOVNÝ ŽIVOT

  „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote“ (1Tim 4:12). Chráňme srdcia našich mladých našimi modlitbami! (Žid 11:23).

  VZŤAHY A MENTORI

  Kvalitné vzťahy pre mladých sú kľúčové. Nech im Pán dá dobré priateľstvá a vynikajúcich mentorov!
  „Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí“ (Pr 13:20).

  NEZADANÍ

  Sú dôležitou a plnohodnotnou súčasťou cirkvi. Za zosieťovanie a vytvorenie zdravej komunity, za Boží plán pre ich život, za správne načasovanie partnerského vzťahu.

  EVANJELIZÁCIA A TÁBOR Spark & G1

  Nech nám Pán pridá nových mladých ľudí zo stredných a vysokých škôl.
  Za letný tábor Sparku & G1, aby Pán navštívil mladú generáciu.

  18:45 – 20:30

  Cirkev, rodina, deti, nedeľná škola

   

  BOŽIA CIRKEV AKO MAJÁK

  „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16:18).
  Ani samotné brány pekla neobstoja pred Cirkvou živého Boha!

  AUTORITA A VPLYV CIRKVI

  „Všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj v nebi!“ (Mt 18:18)
  Božie otvorené dvere pre cirkev v 2024: „lebo sú mi otvorené veľké dvere a účinné“ (1Kor 16:9).

  RODINY A ĎALŠIE GENERÁCIE

  Zdravé rodiny sú základom cirkvi aj spoločnosti. Boh je autorom manželstva a rodiny (Kaz 4:12, Žid 13:4)!
  Božie prísľuby pre ďalšie generácie: „Hľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, jeho plácou plod života. Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti“ (Ž 127:3,4).

  SPASENIE RODÍN

  „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi” (Joz 24:15). Spasenie celých rodín (Sk 16:31).
  Naša modlitba je ako červený povrázok z domu Rachab – keď príbuzní vošli pod jej strechu, všetci boli zachránení.

  ODOVZDÁVANIE VIERY DEŤOM

  „aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom“ (Ž 78:6)
  Rodina je najlepším miestom pre odovzdávanie viery!

  DETSKÁ SLUŽBA A DETSKÝ TÁBOR

  „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6).
  Veríme Bohu za trvalé ovocie našej práce. Služba nedeľnej školy, učitelia nedeľnej školy, detský tábor.

  20:30 – 21:15

  Občerstvenie v našej kaviarni. Hokkaido polievka, džúsy, šaláty.

   

  21:15 – 22:30

  Hľadanie Pána

   

  Ž 37:4 “Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme.”

  Budeme hľadať jeho tvár ohľadne Božích plánov pre naše životy i pre náš zbor na rok 2024.

  Budeme volať k Bohu za prielomy a prehlasovať Božie slovo, Pán Ježiš je “najvyšším veľkňazom nad našim vyznaním!”

  Prineste MODLITEBNÉ PROSBY, budeme žiadať od Hospodina priazeň a odpovede z neba podobne ako Daniel.

  Žehnám vám občerstvenie Pánovou prítomnosťou, posilnenie na vnútornom človeku, zdravie pre vaše telo, prosperitu v práci a ešte väčšiu lásku k Spasiteľovi!

  img

  Podporte našu službu!

  Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave