Odváž sa klásť ťažké otázky

Nedávno som listoval knihou Skutkov apoštolov. Snažil som sa zahĺbiť do deja a pochopiť, o čo najviac prvým kresťanom a apoštolom išlo. Samozrejme, že nasledovali Ježiša, ale predsa len ma zaujímalo aké mali priority a čo bolo spoločným menovateľom toho, čo sa dialo a čím všetkým prechádzali. Začal som si čítať podnadpisy v mojej Biblii od zoslania Ducha svätého. Tu sú: Prvá Petrova reč zástupom, Prví konvertiti, Ideálny život veriacich, Uzdravenie chromého, Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí, Peter a Ján pred veľradou, Modlitba veriacich za odvahu, Spoločné vlastníctvo veriacich, Ananiáš a Zafíra, Znamenia apoštolov, Prenasledovanie apoštolov, Ustanovenie diakonov, Uväznenie Štefana, Štefanova reč, Ukameňovanie Štefana, Prvé prenasledovanie cirkvi, Ohlasovanie evanjelia v Samárii, Filip a etiópsky eunuch, Obrátenie Šavla, Pavlova kázeň v Damasku, Pavol uniká Židom, Pavol v Jeruzaleme, Peter uzdravuje ochrnutého, Vzkriesenie Tabity, Peter a Kornélius, Petrova reč v Kornéliovom dome, Pohania prijímajú Ducha Svätého, Petrova správa cirkvi v Jeruzaleme, Založenie cirkvi v Antiochii, Jakubova smrť a uväznenie, Petrovo zázračné vyslobodenie, Herodesova smrť, Misia Barnabáša a Pavla, Cesta na Cyprus, Účinkovanie v Pizídskej Antiochii, Pavol a barnabáš v Ikóniu, Pavol a Barnabáš v Lystre, Návrat do Antiochie v Sýrii. To sa odohralo do 14. kapitoly a v podobnom duchu to pokračuje aj ďalej. Dá sa to zhrnúť nasledovne: 1. Cirkev smelo ohlasovala evanjelium lokálne i za hranicami svojho regiónu. 2. Evanjelium neustále sprevádzali uzdravenia a zázraky. 3. Následkom toho sa niektorí obrátili k Bohu a niektorí začali cirkev prenasledovať.

Každá cirkev by si mala nastaviť zrkadlo Božieho slova a sebakriticky skúmať do akej miery je vzdialená od biblického modelu. Nahovárať si, že teraz sú iné časy, a preto už zázraky nie sú potrebné, poprípade že ľudia sú tvrdší ako kedysi, je len výhovorka. Aj ako jednotlivci by sme si mali klásť ťažké otázky: Ako často hovorím ľuďom v mojom okolí o Bohu? Vedia vôbec, že som kresťanom? Kedy som bol naposledy na misii? Modlievam sa často za uzdravenie? Sú zázraky v mojom živote bežné, alebo ich je ako šafranu? Som nepochopený a občas aj prenasledovaný kvôli viere alebo ma všetci rešpektujú a považujú za dobrého človeka? Sviatočný kresťan samozrejme takto neuvažuje, ale horlivý nasledovník Ježiša by sa mal nad sebou zamyslieť a túžiť sa podobať svojmu Pánovi a prvým kresťanom. Všimli ste si, že učeníci sa až tak nemodlili za Božiu ochranu, ale najmä za to, aby mali smelosť zvestovať evanjelium? Moderní charizmatici sa zväčša modlia za ochranu pred každou cestou, modlia sa za ochranu svojich rodín, majetku atď. Netvrdím, že je to zlé, ale dôraz v Skutkoch apoštolov bol niekde inde. Apoštoli sa nesnažili vyhnúť všetkým problémom a úskaliam, naopak – každému nezaujatému pozorovateľovi musí byť zrejmé, že nebezpečenstvo priam vyhľadávali. Musíme sa zmeniť, a to čo najskôr. Zmena v cirkvi je spojená so zmenou života jednotlivých členov. Evanjelium je stále to isté, Ježiš sa nezmenil, a v zásade majú ľudia tie isté potreby ako kedysi: sú nespokojní, chorí, osamotení, potýkajú sa s problémami. Využime tento letný čas a kážme evanjelium! Dá sa predpokladať, že natrafíme aj na takých, ktorí si myslia, že si vystačia aj bez Boha, no určite sa stretneme aj s ľuďmi, ktorí Boha zúfalo potrebujú. Vyjdime zo svojho pohodlia a staňme sa živými Božími nástrojmi v Jeho rukách.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave