Práca a odpočinok – našiel si správnu rovnováhu?

Dovoľte mi v dnešnej úvahe zamyslieť sa nad prácou každého človeka. Šalamún píše v knihe Kazateľa 5:18-19, že človek má vidieť dobré vo všetkej svojej práci a radovať sa z nej, lebo je darom Božím. Na inom mieste v knihe Exodus však vidíme, že Boh vyslobodzuje svoj ľud z otroctva, kedy už práca nebola potešením, ale otročinou a ľudia zomierali od vyčerpania.

V tejto súvislosti vidíme aj nášho nebeského Otca, keď sa pozrieme do prvej kapitoly Genesis, kedy Boh tvoril nebesia, zem a všetko čo je na nej a napokon aj človeka. Ak pozorne čítame, tak vidíme, že Boh niečo stvoril, pomenoval to a nakoniec každého dňa poznamenal: „a bol večer a bolo ráno“ verše 5, 8, 13,19,23,31. Zjavne Boh takpovediac odpočíval. Aj keď si myslím, že Boh nie je nikdy unavený, predsa nám zanechal príklad ako žiť v rovnováhe.

Napokon v 1Moj 2:2 čítame, že Boh siedmeho dňa odpočíval od všetkého svojho diela, ktoré učinil.

Náš Otec, ktorý je v nebesiach, nám sám dáva príklad, ktorý máme nasledovať, veď sme Jeho deti. Boh netúži po tom, aby si zo svojej práce omdlieval, ale tiež nechce, aby si nič nerobil. Tá najlepšia vec je, aby si mal zo svojej práce radosť a mohol sa nasýtiť z práce svojich rúk; nezabúdaj, že je darom Božím (Kaz 5:19).

Preto dnes ťa chcem povzbudiť, ak máš prácu a zamestnanie alebo si mamička na materskej, buď vďačný Bohu za to. Nebuď frfľošom, ktorému sa nechce, neukazuj prstom na toho alebo na tamtoho. Ty buď verný a konaj svoju prácu verne, lebo Boh vidí v skrytosti, pozná myšlienky tvojho srdca, a odplatí ti zjavne v správny čas.

Ak si v situácii, že musíš po práci ísť do ďalšej práce, aby si uživil rodinu, aj teba drahý čitateľu chcem povzbudiť, že Boh vidí tvoje trápenie. Môžeš vidieť, že Boh vypočul svoj ľud a vyviedol ich z otroctva svojou mocnou rukou. Boh chce aby si „dýchal“, aby tvoje deti nemuseli vyrastať samé, lebo maminka a ocko musia pracovať, ale aby si odpočinul od svojej práce, radoval sa so svojou rodinou a dokázal vždy načerpať čerstvú silu od Pána pre svojho ducha, dušu aj telo na ďalší týždeň.

Chcem osloviť aj vás, ktorí máte firmu, ktorú zveľaďujete a rozvíjate, aby nestagnovala či neskrachovala. Možno sa priam desíš toho, že by skrachovala, a preto si vo svojej firme dňom i nocou, a nemáš čas skoro na nič iné. Zamysli sa priateľu! Nesnaž sa udržať všetko vlastnou silou. Potrebuješ si odpočinúť a ísť k Bohu, ktorý je zdrojom všetkej múdrosti. Boh sám nám dal jasný príklad. Nadovšetko máš mať z práce radosť, úžitok a v svojej duši pokoj. Boh povedal Abrahámovi, že ho učiní požehnaním a aj ty sa v Božích rukách staneš požehnaním! Nezabúdajme, že On nás stvoril na svoj obraz a zanechal nám návod a príklad ako spravovať čas.

Napokon sa chcem prihovoriť aj k vám, ktorí prácu nemáte. Nie je to Božia vôľa, aby si bol bez práce, tomu potrebuješ porozumieť a vidieť to aj v Jeho slove. V Jánovi 5:17 je napísané: „A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem.“ V knihe Kazateľa sme videli, že práca je požehnaním od Hospodina. Preto sa modli za zamestnanie a neboj sa vziať napríklad aj upratovanie ak je treba, než dostaneš svoju vysnívanú prácu.

Všetko v Božom kráľovstve má svoj poriadok a svoj čas. Boh ťa povolal do pokoja a radosti, aby si spolu s ním staval svoj život na Jeho slove a zasľúbeniach. Boh ťa nesmierne miluje a chce nasýtiť tvoju dušu všetkým dobrým. Aby si bol odrazom Jeho dobroty, aby svet videl, že Boh je dobrý a miluje človeka.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave