Prečo nás Boh vedie na púšť

Niekto raz povedal, že Boh potrebuje nezávislých mysliteľov so závislým duchom. Nikdy by sme nemali prísť do bodu, keď si myslíme, že sme sebestační.

Boh sa nezaujíma o to, nakoľko sme efektívni, avšak nakoľko sme závislí na Ňom samotnom. Vidíme to na živote Božieho muža Mojžiša. Žalm 77:20 hovorí, že to bol Boh, kto viedol svoj ľud prostredníctvom Árona a Mojžiša. Nebol to Mojžiš, avšak bol to Boh prostredníctvom Mojžiša.

Mojžišovu životnú púť môžeme rozdeliť na 3 hlavné etapy:

1. Prvých 40 rokov, kedy sa domnieval, že je niekým. Kniha Skutkov apoštolov hovorí, že sa naučil všetkej egyptskej múdrosti (Skutky 7:22). Bol si vedomý svojho postavenia a svojich kvalít, čo spôsobilo, že jednal vo svojej sile, keď sa snažil zobrať spravodlivosť do vlastných rúk.

2. Druhých 40 rokov si myslel, že nie je nikým. Ušiel zo strachu o svoj život na púšť, kde počas 40 rokov úplne stratil dôveru v samého seba.

3. Tretích 40 rokov sa naučil, že Boh je všetkým. Boh ho viedol nadprirodzene a žiadal ho robiť veci, ktoré nebol schopný uskutočniť vo svojej vlastnej sile. Naučil sa, že to je Boh, kto musí otvoriť pred nimi Červené more, že je to Boh kto zabezpečí potravu a vodu na púšti pre tak početný zástup. Boh ho musel priviesť do bodu, kedy bol prázdny samého seba, aby ho mohol naplniť a zmocniť pre jeho povolanie.

Púšť je miesto, kde nás Boh formuje a pripravuje. Predtým, ako Ježiš začal svoju službu ho Duch viedol, aby strávil 40 dní na púšti. Apoštol Pavel prijal svoje zjavenia od Pána práve na púšti v Arábii a bola to Judská púšť, kde Ján Krstiteľ kázal a volal ľudí k pokániu.

Púšť je miesto, kde sa učíme byť závislí na Pánovi. Miesto, kde si uvedomíme, že to nezvládneme sami, že veci, do ktorých nás Boh povolal sú oveľa väčšie ako my samotní a teda potrebujeme Jeho múdrosť, silu a uschopnenie.

Možno sa nachádzaš vo svojom živote tak ako Mojžiš vo fáze púšte. Cítiš sa vyprahnutý a bez sily pokračovať v ceste. V Matúšovom evanjeliu (kapitola 11, verš 28), nachádzame toto úžasné Ježišovo pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie!“ Prichádzať k Nemu – uprostred púšte a ťažkostí… Je to práve vtedy, kedy nás naučí odpočívať v Ňom a dôverovať Jemu samotnému.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave