Zmocnenie Duchom Svätým

Pripravujeme vydanie knihy Diamanty v blate od pastora Petra Čuříka. Boh dokáže vidieť drahokamy aj tam, kde ostatní vidia iba bezcenné kamene! Diamanty sú veľmi vzácne a vznikajú iba v špecifických podmienkach: v hĺbke 140 – 190 km pod povrchom Zeme, pod obrovským tlakom, v teplotnom rozmedzí 900 až 1300 °C. Keď konečne vyjdú na povrch, ešte sa musia brúsiť – moderný kruhový diamant má najmenej 57 faciet (vybrúsených plôšok) – no finálny produkt stojí za všetku námahu. Každý z nás sme v takomto procese! Kniha popisuje štyri fázy nášho formovania: získavanie duší pre Krista, konsolidáciu, učeníctvo a vyslanie. Ježiš s tebou počíta! Bude to chvíľu trvať a nebude to vždy ľahké, no Boh už teraz vidí v tvojom blate diamant.

 

 

Pri znovuzrodení dostal každý veriaci „závdavok Ducha Svätého“, ktorým sme zapečatení ku dňu vykúpenia (Ef 1:13, 4:30). Dokonca sme sa stali chrámom Božím a Boží Duch prebýva v nás (1Kor 3:16). A predsa Ježiš hovorí svojim učeníkom o ďalšej, tzv. „druhej skúsenosti“, čo je naplnenie alebo zmocnenie Duchom Svätým (Sk 1:5).

Kresťanský život je nadprirodzený. Narodili sme sa z Ducha a máme žiť v jeho moci. Ježiš povedal učeníkom, aby zostávali v Jeruzaleme „až dokiaľ nebudú odiati do moci z výsosti“ (Luk 24:49). Musíte si uvedomiť, že to povedal po tom, čo sa im štyridsať dní zjavoval po svojom zmŕtvychvstaní. Viete si predstaviť, aké to muselo byť fascinujúce? Viac ako mesiac k nim každodenne prichádzal a vyučoval ich o Božom kráľovstve. Videli jeho rany, oslávené telo, jeho majestát. Prežili intenzívnu biblickú školu, v ktorej bol Kristus jediným učiteľom a témou tajomstvá Božieho kráľovstva (Sk 1:3). Myslím si, že Peter s Jánom sa už nemohli dočkať, aby to rozhlásili do celého sveta. Napriek tomu im Ježiš hovorí: „Ešte nie ste dostatočne vybavení. Na to, aby ste v tejto misii uspeli, budete potrebovať Božiu moc.“ Pred svojím nanebovstúpením im nakoniec povedal: „…ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme“ (Sk 1:8). Anglický preklad Biblie King James Version hovorí, „keď prijmete Ducha Svätého, prijmete moc.“ Moc sa po grécky povie „dunamis“, odkiaľ pochádza slovo dynamit. Podľa Strongovho slovníka sa „dunamis“ dá preložiť ako:

sila, moc, schopnosť, sila napredovať, postupovať dopredu, moc na činenie zázrakov, morálna sila a vznešenosť duše, moc a vplyv, ktoré patria bohatým, sila a zdroje, ktoré prináša množstvo alebo taká moc, ktorá náleží armádam a vojnovým šíkom. [1]

Niet divu, že kresťania, ktorí túto moc prijali, majú vplyv.T. L. Osborne sa stal jedným z najznámejších evanjelistov 20. storočia, no jeho prvá misijná cesta nezačala úspechom. Mal to byť päťročný plán, ako zevanjelizovať Indiu, no po desiatich mesiacoch sa vrátil do USA „zahanbený a sklamaný.“ Povedal: „Nedokázali sme presvedčiť hinduistov a moslimov o Ježišovi a Biblii.“[2] Doma sa neskôr zoznámil so službami, ktoré verili v moc Božieho Ducha a v zázraky. Nakoniec sa na misiu vrátil, síce bez finančnej podpory, no tentoraz v moci Svätého Ducha:

Osbornovci nemohli nájsť žiadnu organizáciu, ktorá by ich sponzorovala. Museli si vziať úver na auto, predať nábytok a ísť len potiaľ, pokiaľ im vystačili peniaze. Prvou zastávkou bola Jamajka, kde počas 13 týždňov videli 135 hluchonemých, ktorí boli uzdravení, 90 slepých, ktorým sa navrátil zrak, a stovky chromých, ktorí odišli domov na oboch zdravých nohách. [3]

Keď boli na Letnice stodvadsiati učeníci pokrstení Duchom Svätým, začali hovoriť novými jazykmi a naplnila ich nevídaná smelosť. Ešte pred niekoľkými týždňami sa triasli od strachu pred Židmi a tlačili sa v pevne uzamknutej miestnosti (Ján 20:19). Ale po tom, ako hornú dvoranu naplnil vietor a oheň Ducha Svätého, viac „nesedeli“ so založenými rukami (Sk 2). Peter pozdvihol svoj hlas a smelo zvolal: „…Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe, a počujte moje slová! Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: A bude v posledných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo…“ (Sk 2:14-17). Viac nebol vystrašeným Galilejčanom, na jeho kázeň sa obrátilo tritisíc duší a pripojili sa k cirkvi (Sk 2:41). Odkiaľ pochádzala jeho smelosť? Naplnil ho Duch Svätý.

Niektorí dnes hovoria, že potrebujeme skôr ovocie Ducha než jeho moc. Potrebujeme oboje! Pravdou je, že keby sme nemali lásku, nie sme ničím! Boli by sme len akýmsi cvendžiacim kovom alebo dunivým zvonom – hluční, ale prázdni. O daroch Ducha hovorí prvý list Korinťanom 12. a 14. kapitola; 13. kapitola je o láske. Bez lásky by sme boli iba suchým sendvičom. Keď sa však usilujeme chodiť v láske, Kristus nás pozýva do rieky Ducha: „…Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije! Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho…“ (Ján 7:37-39).

Iní hovoria, že dnes už nepotrebujeme dary Ducha, lebo máme Písmo. Ak by sme však pripustili, že viac nepotrebujeme duchovnú moc, vyhlásili by sme tým, že sme na tom lepšie ako raná cirkev, lebo oni sa bez nej nezaobišli. Cirkev potrebuje Božiu moc ako nikdy predtým! Je pred nami toľko pevností nepriateľa, ktoré treba zboriť, toľko chorých, ktorým treba pomôcť, toľko poviazaných, ktorých treba oslobodiť. Raz sa pýtali T. L. Osborna prečo sa deje viac zázrakov v menej civilizovaných krajinách než v tých „vyspelejších“. Odpovedal: „Lebo my bez zázrakov dokážeme žiť.“ Záhradka ti môže pekne zakvitnúť aj vtedy, keď ju zaleješ krhlou vody (závdavok Ducha), no o čo lepšie je mať hadicu alebo závlahový systém (naplnenie Duchom)! Poslušný veriaci bez krstu Duchom môže donášať viac ovocia než neposlušný veriaci s krstom Ducha. Koľko ovocia však potom môže donášať poslušný veriaci naplnený Duchom! Ak žízniš, neváhaj prísť ku Kristovi, aby ťa naplnil svojím Duchom.

Tu sú jednoduché kroky ku krstu Duchom Svätým:

Žízni po tom! Mal by si mať hlad po duchovných veciach. Biblickým princípom vždy bolo, že „plných“ poslal preč prázdnych, no „hladných“ nasýtil.

–  Popros Ježiša, aby ťa naplnil Duchom Svätým. Niektorí sa pýtajú: „A čo ak to nebude od Pána?“ Ježiš na to odpovedá: „A ktorýže z vás otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň?! Alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby podá hada? Alebo aj keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpióna?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia (Luk 11:11-13). Ak poprosíš o Ducha Svätého, dostaneš Ducha Svätého. Otec ti ho s radosťou dá.

Prijmi to vierou a hovor v nových jazykoch. Všetko, čo prichádza z neba, môže prísť len kanálom viery. Čaká ťa nový život v moci Ducha!

Keď bol raz Tomáš Akvinský na audiencii u pápeža, niekto pred neho vysypal veľkú sumu peňazí. Pápež Inocent II. hrdo poznamenal: „Vidíš, cirkev už viac nemusí povedať ako Peter s Jánom, že ´zlata a striebra nemáme´. Akvinský mu na to odvetil: ´To je pravda, ale tiež už chromému nevieme povedať ´vstaň a choď!´“[4] Je najvyšší čas, aby sme to chromým mohli znova povedať a vidieť, ako po svojom uzdravení oslavujú Boha (Sk 3).

Aplikácia v osobnom živote:

–     Učeníci potrebovali zmocnenie Duchom Svätým, aby mohli byť efektívnymi svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania. Prijal si to zmocnenie? Ak nie, popros Pána, aby ťa naplnil svojím Duchom.

–     Nezabudni na chodenie v láske. Horkosť a hnev môžu brániť pôsobeniu Ducha cez tvoj život. Tou zvrchovanou cestou musí byť láska agapé!

–     Apoštol Pavol hovorí, „Stíhajte lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary“ (1Kor 14:1). Nech sa tvoje srdce znova roznieti po duchovných daroch, ak si už nejaké prijal, popros Pána o ďalšie; no nezabudni, nech je to vždy na budovanie cirkvi a na Jeho slávu.[1]Strong´s Hebrew and Greek Dictionaries

[2] Časopis Charisma 2/3013, článok o T.L.Osbornovi z č.1/2007 k výročiu jeho úmrtia; http://www.charismanews.com/us/38299-how-tl-osborn-dared-to-touch-the-world?showall=&start=1

[3] Časopis Charisma 2/3013, článok o T.L.Osbornovi z č.1/2007 k výročiu jeho úmrtia; http://www.charismanews.com/us/38299-how-tl-osborn-dared-to-touch-the-world?showall=&start=1

[4] Bent S.A., comp. Familiar Short Sayings of Great Men, 1887;http://www.bartleby.com/344/20.html

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave