Jozef a jeho tri plášte

Plášť spasenia, charakteru a autority

Peter Čuřík

 

Jozefov príbeh pozná azda každý. Jozef bol najmladším synom svojho otca Izraela a ten si ho zamiloval nad ostatných synov. Určite to nebol najlepší príklad otcovstva, no verím, že Boh nám chcel na tom niečo ukázať.
„A Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov, pretože mu bol synom staroby, a spravil mu sukňu pestrých farieb“ (1Moj 37:3).

 

1. Plášť spasenia

Otec Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov! Verím, že to symbolizuje absolútnu, až extravagantnú lásku, ktorú má nebeský Otec ku každému z nás. To je tá „agapé“, bezpodmienečná láska, ktorou nás zahrnul nie pre naše dobré skutky, ale jednoducho preto, lebo sa tak rozhodol. Výborne to vystihuje Efežanom 1:6, kde čítame, že nás prijal milosťou v tom milovanom.

Toto porozumenie je kľúčovým aspektom pre zdravý život človeka. Nerobíme dobré skutky pre to, aby nás prijal, robíme ich preto, lebo nás prijal. Prijal nás milosťou v tom Milovanom!

Otec dal synovi ušiť pestrofarebný plášť, ktorý symbolizoval jeho priazeň. Plášť pestrých farieb hovorí o tom, že Božie spasenie zasahuje do každej oblasti nášho života. Iný preklad 1Moj 37:3 hovorí „… a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi“. To rúcho pokrýva celého človeka, teda ducha, dušu i telo. Keď prijmeš Krista za svojho Pána a Spasiteľa, môžeš počítať s tým, že Jeho spasenie zasahuje hlboko a pokrýva tvoje vzťahy, rodinu, zdravie duše i tela, financie, životné rozhodnutia. Je to „dlhé rúcho“, dokonca aj „s rukávmi“.

Pamätáš, ako neskôr bratia z Jozefa plášť strhli a zašpinili krvou? Urobili to preto, aby si otec myslel, že jeho najmilšieho roztrhala divá zver. No keď sa po rokoch nakoniec s otcom stretol, jeho milovaný syn akoby ožil. Aká úžasná symbolika vzkriesenia a Ježišovej krvi, ktorá tiekla za teba a za mňa. Ten plášť bol vykúpený drahocennou krvou Krista a keď si ho oblečieš, budeš zahrnutý Božou láskou, ochranou a požehnaním. Ten plášť dostávaš zadarmo, no Otca stál to najcennejšie, čo mal, život jeho jednorodeného Syna.

 

2. Plášť charakteru

Jozef sa však musel naučiť nosiť ešte jeden plášť. Bol to plášť charakteru. Za plášť spasenia zodpovedá Boh, za plášť charakteru zodpovedáš TY. Plášť spasenia dostávaš raz a navždy zadarmo od Otca, plášť charakteru si musíš obliekať sám, a to na každý deň.

„A stalo sa, keď len hovorila Jozefovi deň po dni, a keď jej neposlúchol, aby ležal po jej boku, aby bol s ňou, stalo sa teda jedného takého dňa, že vošiel do domu, aby tam konal svoju prácu. A nebolo niktorého z mužov domu tam v dome. A chytila ho za jeho rúcho a vravela: Lež so mnou! Ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von“ (1Moj 39:10-12).

Všimni si nepriateľovu stratégiu. Diabol Jozefa pokúšal „deň čo deň“. Možno aj ty máš oblasti vo svojom živote, v ktorých si pod neustálou paľbou nepriateľa. Zdá sa ti, akoby celé peklo dostalo iba tvoju adresu. Ale Jozef sa odmietol podvoliť a statočne odolával. Ako hovorí apoštol Jakob: „Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú“ (Jak 1:12). Jozef verne nosil plášť charakteru, aj keď ho za to nikto neocenil. No celé nebo sa prizeralo.

Diabol mal však pripravenú ešte jednu pascu. Prišiel ďalší bežný deň a Jozef si išiel po svojej práci, no „nebolo niktorého z mužov v dome“. Diabol je nebezpečný nepriateľ. Akoby tým Jozefovi našepkával: „Neboj sa, nikto sa to nedozvie. Nikto z mužov v dome nie je. Netreba to s tou svätosťou preháňať.“ Keď prechádzame životnými skúškami, väčšinou netušíme, že skladáme skúšky pre nosenie plášťa autority. Nebolo by úžasné, keby nám to vždy niekto pripomenul?

Dávid zažil niečo podobné. Boh mal preňho pripravenú korunováciu v Hebrone (o ktorej Dávid samozrejme nevedel), no nepriateľ mu nastražil pascu v Ciklagu. Amalechiti zapálili jeho mesto ohňom, uniesli mu ženy aj deti a jeho vlastní muži, ktorých doslova vypiplal zo spodiny na Božích hrdinov, zrazu držali v rukách kamene, aby ho ukameňovali. Boh mal pre Dávida pripravené povýšenie a plášť autority, ale najprv musel obstáť v skúške charakteru. Otázkou nikdy nie je, či ťa Boh dokáže povýšiť, otázkou je, či dokážeš dôstojne nosiť plášť svätosti.

Dávid nakoniec obstál. Svojim mužom neodplatil rovnakou mincou, ani neupadol do beznádeje. Odmietol sebaľútosť a rovnako odmietol hľadať vinníka za svoj stav. Dávid urobil to najlepšie, čo mohol. „A Dávidovi bolo veľmi úzko, lebo ľud hovoril, aby ho ukameňovali, pretože horkým žiaľom bola naplnená duša všetkého ľudu, lebo každý žialil nad svojimi synmi a nad svojimi dcérami. Ale Dávid sa posilnil v Hospodinovi, svojom Bohu“ (1Sam 30:6). Už ti niekedy bolo úzko? Už sa ti niekedy zdalo, že naozaj niet žiadneho východiska? Nedá sa vrátiť späť, nedá sa ísť ani dopredu, keď hľadáš priateľov, stretávaš sa iba s nepochopením a keď nahliadneš do svojho vnútra, nájdeš tam len bolesť. Urob vtedy to, čo urobil Dávid. Posilni sa vo svojom Bohu! On je ten, ktorý ti dáva silu, aby si odolal v ten zlý deň. Obleč sa do celej výzbroje Božej a uchovaj Božiu reč vo svojom srdci, lebo vtedy nezhrešíš proti Bohu (Ž 119:11). Dávid bol vo svojom „Ciklagu“ len 48 hodín od povýšenia. Ale 2. Samuelova ešte nebola napísaná, a tak o tom vôbec netušil.

Nestačí si budovať iba dobrú povesť, budeš potrebovať charakter. Charakter je to, čo urobíš, keď ťa nikto nevidí a keď ťa za tvoje dobré rozhodnutie nikto neocení. D. L. Moody povedal: „Postaraj sa o svoj charakter a tvoja povesť sa postará sama o seba.“

Chceš vedieť, aký je rozdiel medzi povesťou a charakterom?
Povesť je to, čo si o tebe ľudia myslia, charakter je to, čím naozaj si.
Povesť je ako fotka, ale charakter je skutočná tvár.
Povesť ťa môže urobiť bohatým, ale len charakter ťa môže učiniť šťastným.
Povesť je to, čo máš, keď prichádzaš do novej komunity, charakter je to, čo máš, keď odchádzaš.
Povesť sa buduje v okamihu, charakter buduješ celý život.
Povesť je to, čo o tebe budú ľudia hovoriť na pohrebe, charakter je to, čo o tebe budú anjeli hovoriť pred Božím trónom.

Vyber si správne!

Jozef tiež musel odpustiť svojim bratom. Ak chceš, aby ťa Boh používal, budeš sa musieť naučiť odpúšťať. Nielen svojim nepriateľom, ale aj priateľom, ktorí ťa zradia alebo ti neporozumejú. Vieš, ako spoznáš, že si naozaj odpustil? Keď sa ti naskytne príležitosť, aby si ublížil tým, ktorí ublížili tebe, ale ty ju NEVYUŽIJEŠ! Jozef s tým trochu zápasil, no nakoniec sa bratom nepomstil. Vyhlásil: „Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré“ (1Moj 50:20).

Spasenie je úžasná vec. Ide hlboko. Pavol ho nazýva tou skutočnou „obriezkou“ (Fil 3:3). Keď boli Pavol so Sílasom vo väzení, Boh zázračne zasiahol – nielenže sa zatriasli základy žalára a uvoľnili sa všetky putá väzňov, ale obrátil sa aj ich žalárnik. Pavol mu povedal: „Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom“ (Sk 16:31). Žalárnik zhromaždil celú rodinu, prijali Krista, dali sa pokrstiť a plesali. Ale urobil ešte niečo: „A pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán…“ (v. 33). Žalárnik bol zvyknutý na krutosť. Bola to jeho práca. Bolesť sa ho už veľmi nedotýkala. Keď za ním vedúci mesta doviedli Pavla a Sílasa, prikázali mu, aby ich dobre strážil.

Žalárnik neváhal a bez milosti ich hodil do „vnútorného väzenia“. Do tej najhlbšej kobky. Apoštolov ešte predtým nabili, pravdepodobne, ako bolo zvykom, dostali 39 rán. Možno bol jedným z palicujúcich aj žalárnik, to už Biblia nehovorí. Ale keď si žalárnik obliekol plášť spasenia a jeho srdce bolo obrezané, pozri sa ešte raz na to, čo urobil: „A pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán…“. Ak chceš dobre nosiť Božie plášte, budeš potrebovať umývať rany druhým. Možno aj tým, ktorým si ich sám spôsobil…

Jozef obstál v skúškach a bol pripravený na tretí plášť: „A faraon sňal svoj pečatný prsteň so svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu, obliekol ho do kmentového rúcha a na jeho hrdlo dal zlatú reťaz“ (Gen 41:42).

 

3. Plášť autority

„Vtedy povedal faraon svojim služobníkom: Či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol Duch Boží? A faraón povedal Jozefovi: Pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nieto iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ty budeš nad mojím domom, a podľa toho, čo rieknu tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud; len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Hľaď, ustanovil som ťa nad celou zemou Egyptskou“ (1Moj 41:38-41).

Plášť spasenia si dostal zadarmo od nebeského Otca. Nos ho hrdo a s radosťou. Nikdy neprestaň byť zaň Bohu vďačný. Nezabudni však, že je tu ešte druhý plášť, ktorý si potrebuješ obliekať každý deň. Je to plášť charakteru, za ktorý zodpovedáš ty! Ostaň blízko Bohu a každý deň sa posilňuj v jeho Slove. Zachovaj si mäkké srdce a odpúšťaj tým, ktorí sa proti tebe previnili. Ak v týchto skúškach obstojíš, Boh má pre teba „kmentový plášť“, plášť autority a vplyvu. Ak budeme takto žiť, čoskoro bude cítiť vôňu Kristovej známosti po celej našej krajine.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave