Kľúč k víťaznému životu

Luk 1:67,74-75 „A Zachariáš jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval: „…aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu v svätosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života.“

Je dôležité, aby si túto lásku spoznal a bol v nej pevne zakorenený. Keď som ju prvýkrát spoznal ja, bol som príjemne šokovaný, že Boh ma neodsúdil, ale prijal. On ma jednoducho objal a prijal za svojho syna. Podobne ako v príbehu o márnotratnom synovi, ktorý je príbehom o každom z nás (Luk15:11-24). Opustili sme dom svojho otca (nebeského Otca) a vybrali sme sa svojou vlastnou cestou, bez neho. Stratili sme sa v krajine hriechu. Keď si prečítaš ten príbeh, zistíš, že otec v trpezlivosti čakal na príchod svojho strateného syna. A keď sa konečne vrátil, otec mu bežal oproti nie preto, aby mu vynadal, ale aby ho objal a požehnal. Potom sa začal sa pre neho skutočný život.

Ale čo keď zhreším? Jednoducho urob pokánie – to je cesta späť ku trónu milosti. Vyznaj svoj hriech – veď on je verný a spravodlivý, aby ti odpustil a očistil tvoje srdce svojou krvou.(1Ján1:9).

My máme stíhať pokoj a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Neprispôsobuj sa tomuto svetu. Božie slovo hovorí, aby si utekal od žiadostí, ktoré sú v tomto svete. Žeň sa za Božími vecami (2Tim 2:22). Tomuto svetu máme odrážať Kristov charakter. (1Ján2:6, 2.Kor2:14,15; 3:3) Na Ježišových prenasledovaných učeníkoch – Petrovi a Jánovi, videli ich protivníci smelosť. Všimli si, že sú to obyčajní ľudia, ktorí nemajú žiadne vysoké školy, no majú osobný vzťah s Ježišom Kristom(Sk 3:13). V tom bol ten rozdiel – bývali s Ježišom. To je klúč k víťaznému životu. Keď chceme osloviť tento svet a slúžiť Bohu bez strachu, v svätosti a spravodlivosti pred ním po všetky dni nášho života, potrebujeme „BÝVAŤ S JEŽIŠOM“!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave