Modlitebná reťaz proti koronavírusu

Postavme sa do medzere za naše Slovensko, Európu a svet! Akoby bol Žalm 91 napísaný práve pre tento čas, kedy náš kontinent zachvátila pandémia koronavírusu COVID-19.

Žalm 91

3 On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. 4 Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť. 5 Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, 6 ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. 7 Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne… 9 Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, 10 nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži… 13Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka. 14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.

Modlitba spravodlivého má obrovskú moc a je ešte umocnená, keď sa veriaci modlia spoločne a v jednote (Jk 5:16-18, Ž 33, Mt 18:18,19). Prosme za ochranu našich rodín, susedov, priateľov a celého národa. Nech je na našich zárubniach krv Baránkova, aby zhubca nemal kadiaľ vojsť. Nech moc tejto epidémie vyschne od koreňa v mene Ježiš! Odvráťme sa od vlastných bezbožných skutkov a v pokore hľadajme Božiu tvár, lebo len tak Boh uzdraví našu krajinu (2Par 7:14). Modlime sa za to, aby ľudia uprostred tejto neistoty hľadali Božiu pomoc a obrátili sa k Spasiteľovi. Modlitba ešte stále mení osudy národov!

 

Zapíšte sa do modlitebného zoznamu a poďme spoločne počas tohto týždňa stáť pred Pánom v reťazovej modlitbe. Prioritne chceme pokryť modlitbami čas od 6:00 do 24:00, ale ak máte túžbu modliť sa aj v noci, budeme radi.

Ďakujeme.

Prihlasovanie do modlitebnej reťaze proti koronavírusu – 26.4.-2.5.2020

 

Prihlasovanie do modlitebnej reťaze proti koronavírusu – 3.5.-9.5.2020

Témy na modlitby:

Pondelok – Rodina

 • “Manželstvo nech je v úcte medzi všetkými” (Žid 13:4)
 • za spasenie blízkych – “Uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty i tvoj dom” (Sk 16:31)
 • za formovanie detí (Žalm 78:4-8, Pr 22:6)

Utorok – Dom Boží (miestny zbor)

 • za päť darov služobnosti (Ef 4:11-16) a za všetky údy Tela Kristovho
 • za život cirkvi: vyučovanie, modlitba, spoločenstvo, svätosť (Sk 2:42-47)
 • za služby v zbore: služba chvál, detská služba, dorast, mládež a ďalšie

Streda – Vláda a autority

 • za všetkých, ktorí sú postavení v moci: prezidentka, premiér, ministri, poslanci (1Tim 2:1-4, Rim 13:1-6)
 • za primátora, starostov, mestské zastupiteľstvá
 • za učiteľov, skúšky, správne rozhodnutia
 • za zdravotníctvo a správne rozhodnutia pre krízový štáb

Štvrtok – Spasenie duší

 • Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy (1Tim 2:4)
 • za márnotratných synov a dcéry (1Jána 5:16)
 • za žatvu posledných čias a robotníkov do žatvy (Mat 9:36-38)

Piatok – Financie

 • za podnikateľov (1M 39:2,3,23)
 • za financie Božieho ľudu (Žalm 35:27) – Boh má záľubu v prosperite svojho služobníka
 • za zaopatrenie pre jednotlivcov a rodiny (Fil 4:19)

Sobota – Izrael a Cirkev

 • Boh bude žehnať tým, ktorí žehnajú potomstvu Abraháma (1M 12:1-3)
 • Ježiš buduje svoju Cirkev (Mt 16:18-20, Iz 60:1-4)
 • za vyliatie Božej slávy, ktorá má byť ešte väčšia ako v ranej cirkvi
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave